Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy w Łęczycy

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Łęczyca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanowiony zostaje Regulamin niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Łęczyca, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wzór umowy najmu pomieszczeń, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór potwierdzenia udostępnienia pomieszczeń, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwalnia się z ponoszenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych:

1) organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Łęczyca, a także organizowane przez radę rodziców danej szkoły,

2) organizatorów imprez patriotycznych, charytatywnych i prorodzinnych uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych szkół,

3) uczniów z innych szkół z terenu Gminy Łęczyca korzystających z ww. obiektów w ramach zajęć lekcyjnych,

4) zebrania i spotkania z lokalną społecznością.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Starzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/24/2015
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 12 marca 2015 r.

Regulamin wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
na terenie gminy Łęczyca

§ 1. 1. Dyrektorzy szkół z terenu gminy Łęczyca mogą doraźnie wynajmować pomieszczenia szkolne podmiotom i osobom fizycznym, na okres nie dłuższy niż 1 rok na podstawie zawartej umowy.

2. Dyrektorzy szkół mogą wynajmować hale, sale sportowe, sale dydaktyczne, świetlice, stołówki i kuchnie szkolne na cele związane z oświatą, kulturą, kulturą fizyczną lub inne nie sprzeczne ze statutową działalnością jednostek w godzinach i dniach nie kolidujących z odbywającymi się zajęciami edukacyjnymi i pozalekcyjnymi oraz uroczystościami i imprezami okolicznościowymi.

3. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za stan techniczny pomieszczeń oraz wyposażenie sal.

4. Najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za wynajęcie pomieszczeń.

§ 2. 1. Podstawą wynajęcia pomieszczeń szkolnych jest umowa sporządzona pomiędzy wynajmującym a najemcą lub w przypadku jednorazowego korzystania z pomieszczeń - potwierdzenie udostępnienia pomieszczeń.

2. Najemca powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości.

§ 3. 1. Podstawową jednostką wynajmu pomieszczeń jest 1 godzina zegarowa.

2. Korzystający z pomieszczeń szkolnych mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.

3. Pomieszczenia szkolne mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie zawartej umowy najmu lub na podstawie potwierdzenia udostępnienia pomieszczeń.

4. Za przygotowanie umowy oraz organizację wykorzystania pomieszczeń odpowiedzialny jest dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

5. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona przygotowuje harmonogram wynajmu pomieszczeń.

6. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń szkolnych powinny zgłaszać się do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, która przygotowuje umowę najmu lub przekazuje potwierdzenie udostępnienia pomieszczenia.

7. Umowę z najemcą podpisuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona, a w imieniu grupy osoba odpowiedzialna, zwana dalej kierownikiem grupy.

8. Wynajmujący reprezentuje grupę oraz ustala sprawy organizacyjne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z punktami niniejszego Regulaminu.

9. Wejście na halę i salę sportową oraz korzystanie z pomieszczeń szkolnych odbywa się na podstawie podpisanej umowy najmu lub na podstawie potwierdzenia udostępnienia pomieszczenia.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta do ustalenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń w jednostkach wskazanych w § 1 ust. 2.

2. Należność za korzystanie z ww. pomieszczeń wpłacana jest na rachunek bankowy danej jednostki.

3. W przypadku umów długoterminowych (obejmujących minimum 1 miesiąc) wynajmujący dokonuje wpłat należności do 10-go kolejnego miesiąca. Kopię dowodu wpłaty (przelewu) przekazuje administratorowi obiektu.

4. W przypadku umów krótszych lub pojedynczego wynajmu, najemca dokonuje wpłaty przed wejściem na obiekt. Wpłaty można wówczas dokonać osobie upoważnionej przez dyrektora, której powierzono obsługę obiektu/ pomieszczeń. Wpłacający otrzymuje w takim przypadku dowód wpłaty.

5. Brak uiszczenia należności za 1 m-c wynajmu w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 1 m-c skutkuje odpowiednio rozwiązaniem umowy lub odmową wpuszczenia na obiekt/ do pomieszczenia.

6. Osoby korzystające z pomieszczeń oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

2) utrzymania czystości i porządku,

3) zabezpieczenia mienia we własnym zakresie,

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,

5) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi.

7. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie niniejszego Regulaminu odpowiedzialne są wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń szkolnych.

§ 5. 1. Na terenie szkół obowiązuje zakaz:

1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

3) wprowadzania zwierząt.

2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z terenu szkoły niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

3. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach szkół ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

4. Osoby korzystające z pomieszczeń szkolnych zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go.

5. W razie łamania Regulaminu przez grupy korzystające z pomieszczeń dyrektor szkoły ma prawo wykreślić grupę z harmonogramu na czas nieokreślony.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem zajęć należy:

1) pobrać klucze do wynajmowanych pomieszczeń,

2) zgłosić natychmiast wynajmującemu ewentualne problemy uniemożliwiające rozpoczęcie zajęć, uszkodzenia sprzętu bądź wyposażenia lub jego brak.

2. Po skończonych zajęciach należy wynajmowane pomieszczenia pozostawić w stanie niezmienionym a pobrane klucze zwrócić w miejsce ich pobrania.

3. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialna jest osoba wynajmująca.

4. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły:

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

2) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

3) puszek, butelek itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

4) napojów alkoholowych.

§ 7. 1. Hale i sale sportowe służą do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno - sportowych i kulturalnych.

2. Sale dydaktyczne mogą służyć do przeprowadzania szkoleń, kursów, wystaw, prezentacji, itp.

3. Pomieszczenia szkolne są czynne:

1) w godz. 16.00 - 21.00 w dni powszednie,

2) w razie potrzeb pomieszczenia szkolne (w przypadku imprez i wynajmów) mogą być także czynne w soboty i niedziele w godz. 8.00 - 20.00.

4. Hale i sale sportowe udostępnia się w pierwszej kolejności na realizacje zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Łęczyca.

5. Korzystający z hali lub sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego na jasnych, miękkich i płaskich spodach (nie pozostawiających zarysowań).

6. Skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora obiektu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/24/2015
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 12 marca 2015 r.

UMOWA

W dniu ... między Dyrektorem …. zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy "Wynajmującym" a ... zwanym w dalszym ciągu umowy "Najemcą" zawarta została umowa następującej treści:

§ 1. Dyrektor …… oświadcza, że jest administratorem budynku ……….. w ……………………..

§ 2. 1. Wynajmujący umożliwi p. ... korzystanie z …………….. w ...... w godzinach ... w każdym tygodniu celem prowadzenia zajęć ……………………………..

2. Termin korzystania z ….. ustala się na okres od dnia ... do dnia ... .

3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wyłączenia pomieszczeń
w ustalonym w ust. 1 terminach w przypadku wystąpienia potrzeb szkoły.

4. Najemca nie ponosi kosztów wynajmu pomieszczenia w przypadku zgłoszenia z 1 - tygodniowym wyprzedzeniem rezygnacji z zarezerwowanego terminu korzystania z pomieszczenia.

5. Rezygnacja ustalona w ust. 4 nie może odbywać się częściej niż raz
w miesiącu.

§ 3. 1. Z tytułu korzystania z pomieszczenia …… Najemca zapłaci Wynajmującemu za każdorazowe korzystanie z pomieszczenia sumę ... złotych /słownie: ... złotych/, (uwzględniając 20% zniżki dla mieszkańców Gminy Łęczyca).

2. Należność za miesięczny okres korzystania z pomieszczenia płatna będzie do 10 -go kolejnego miesiąca na konto ………………. , dyrektora szkoły lub u osoby upoważnionej przez dyrektora.

§ 4. Strony ustalają następujący podział obowiązków:

1. Obowiązki Najemcy:

a) podczas prowadzenia zajęć sportowych ścisłe przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1095),

b) terminowe uregulowanie należności za korzystanie z pomieszczeń szkolnych,

c) dbanie o czystość i porządek w trakcie korzystania z pomieszczeń,

d) prowadzenie zajęć na sali sportowej wyłącznie w odpowiednim obuwiu sportowym,

e) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody poczynione z winy Najemcy w mieniu Wynajmującego w trakcie korzystania z pomieszczeń szkolnych,

f) przestrzeganie Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Łęczyca

2. Obowiązki Wynajmującego:

a) zapewnienie Najemcy dostępu do pomieszczeń,

b) zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i wyposażenia pomieszczenia.

§ 5. 1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem, którego okres ustala się na 2 tygodnie, ze skutkiem na koniec drugiego tygodnia kończącego okres wypowiedzenia.

2. Umowa może być również rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

3. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia zniszczenia przez Najemcę mienia Wynajmującego podczas korzystania z pomieszczeń oraz nagminnego łamania § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Łęczyca.

4. Umowa ulega również rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym gdy Najemca zalega z uiszczeniem wpłaty za wynajem za 1 m-c w przypadku, gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 1 m-c.

§ 6. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory powstałe w trakcie realizacji umowy strony poddają orzecznictwu Sądu Rejonowego w Łęczycy.

§ 7. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Najemca a dwa Wynajmujący


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/24/2015
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 12 marca 2015 r.

POTWIERDZENIE UDOSTĘPNIENIA POMIESZCZENIA SZKOLNEGO

NAJEMCA: …………………………………………………..................

ADRES / NR DO: …………………………………………………..................

TERMIN/GODZ: …………………………………………………..................

Oświadczam że zapoznałem/ am się z Regulaminem wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Łęczyca.

Podpis Najemcy: Podpis Wynajmującego:

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe