Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Maków

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/15 Rady Gminy Maków z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20zf pkt 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz.1198, poz. 1877) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/34/15 Rady Gminy Maków z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r., poz. 829) wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 uchwały nr VI/34/15 Rady Gminy Maków z dnia 25 lutego 2015 r. otrzymuje następujące brzmienie: Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe wraz z ich wartością i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryterium dla potrzeb rekrutacji:

L.p.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający

spełnienia kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko, którego oboje rodziców (opiekunów prawnych)

pracuje/studiuje w systemie stacjonarnym

Oświadczenie rodziców

(opiekunów prawnych) dziecka o

zatrudnieniu/studiach obojga rodziców

2 pkt

2.

Dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje/studiuje w systemie stacjonarnym

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o zatrudnieniu/studiach jednego z rodziców

1 pkt

3.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku, na który przeprowadzana jest rekrutacja do danego przedszkola

Oświadczenie rodziców

(opiekunów prawnych) dziecka o posiadaniu rodzeństwa

uczęszczającego do danego przedszkola

1 pkt

4.

Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w danej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

Oświadczenie rodziców

(opiekunów prawnych) dziecka o posiadaniu rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej

1 pkt


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


dr inż. Dariusz Kuleta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe