Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 20zf pkt 1 w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz.811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877 ) Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie.

2. Wykaz kryteriów, o których mowa w ust.1 wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Kowalski


Załącznik do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 25 marca 2015 r.

Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

1. Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Strzelce Wielkie.

Lp.

Kryteria przyjęte na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty

Liczba

punktów

1.

Dziecko, którego oboje rodziców (prawnych opiekunów) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/ uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko.

9

2.

Dziecko, którego rodzeństwo ( w wieku 3 - 6 lat) uczęszcza do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie

3

3.

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Strzelce Wielkie

2

4.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka.

1

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie:

1) pkt 1 tabeli: oświadczenie rodzica/rodziców dziecka (prawnych opiekunów) , że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

2) pkt 2 tabeli: oświadczenie, że rodzeństwo dziecka (w wieku 3 - 6 lat ) uczęszcza do przedszkola, szkoły, prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie;

3) pkt 3 tabeli: oświadczenie, że przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Strzelce Wielkie;

4) pkt 4 tabeli: oświadczenie, iż przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe