Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Strzelce Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072 ) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, 405, z 2013 r. , poz. 1563, z 2014 r., poz. 145, 1188, 822 ) Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od:

- przedszkoli,

- szkół.

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów wymienionych w ust. 1 do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 98/93 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 12 października 1993 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Kowalski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe