| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/15 Rady Gminy Sławno

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gmina Sławno

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) w związku z uchwałą Nr XLVI/332/14 Rady Gminy Sławno z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gm. Sławno, stwierdzając zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno" przyjętego uchwałą Rady Gminy Sławno LI/365/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno", Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gm. Sławno, zwanym dalej "planem", którego szczegółowe granice oznaczone są na rysunku planu.

2. Integralną częścią Uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawierający wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sławno dla części objętej planem;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny produkcyjno-przemysłowe oznaczone na rysunku planu symbolem 1.P;

2) tereny przemysłu wydobywczego - kopalnia, oznaczone na rysunku planu symbolem 2.PG.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenów:

a) tereny produkcyjno- przemysłowe - P,

b) tereny przemysłu wydobywczego - kopalnia PG;

4) kwalifikacje funkcjonalne wyznaczone symbolem cyfrowym i literowym;

5) linia elektroenergetyczna do likwidacji.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 pełnią funkcję informacyjną.

4. Teren objęty ustaleniami planu usytuowany jest w granicach terenu i obszaru górniczego "Sławno III".

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały wraz z załącznikiem graficznym (rysunkiem planu);

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć, rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami);

4) przepisach odrębnychi szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

5) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu - w granicach obszaru objętego planem;

6) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi, z których cyfry oznaczają kolejny numer terenu a litery przeznaczenie terenu;

7) przeznaczeniu terenu (funkcja podstawowa) - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym terenie;

8) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć wyznaczone planem granice pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie użytkowania;

9) służebności - należy przez to rozumieć ustanowienie w formie notarialnej na działce(działkach) odpowiedniej służebności drogowej;

10) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot na rzecz którego wydano koncesję na eksploatację złoża;

11) kopalni - należy przez to rozumieć odkrywkową kopalnię surowców mineralnych;

12) zakładzie przeróbczym - należy przez to rozumieć zakład przeróbki wapienia;

13) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym;

14) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

15) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej;

16) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć różnicę rzędnej kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów) i rzędnej najniżej położonego punktu terenu przy głównym wejściu do budynku.

2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane w powyższym słowniczku należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi.

§ 4. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) stawki procentowe, służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu.

2. W obszarze, o którym mowa w ust. 1 nie występują wymienione niżej zagadnienia, dla których nie określa się ustaleń:

1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

3) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

4) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru planu

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska obowiązujące na terenie całego planu:

1) realizacja ustaleń planu nie może naruszać obowiązujących przepisów odrębnych i szczególnych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody;

2) realizacja ustaleń planu nie może naruszać ustaleń koncesji Wojewody Łódzkiego z dnia 29.01.2001r. PZ/PT.VIII-7512/2/1/01 na wydobywanie wapieniu ze złoża Sławno przeniesiona na spółkę Nordkalk Sp. z o. o. w Krakowie decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12.12.2002 DG/PT.IV-7412/2/16/02, zmienioną decyzją tegoż Wojewody z dnia 30.03.2005r. Znak: DG/PT.IV-7412/2/6/05 i kolejny raz zmienioną decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego 07.09.2007 Znak: RO.VI-KK-7513-34/07 oraz z dnia 21.10.2009 Znak: RO.V-KK-7513-61/09, która zakłada eksploatację wapienia na przedmiotowym terenie do dnia 31.01.2021r.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne i obszar ten nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w granicach planu nie ustala się przestrzeni publicznych.

§ 8. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji kołowej:

1) obsługa komunikacyjna terenu planu poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny zakładu produkcyjnego powiązany poprzez drogę wewnętrzną z drogą krajową Nr 12.

§ 9. Ustala sięszczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

2) na terenie objętym panem nie przewiduje się podziałów nieruchomości.

§ 10. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

1) Odprowadzenie ścieków:

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych - nie dotyczy;

b) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe z zastosowaniem środków zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń z terenów utwardzonych i parkingów do środowiska;

2) Zaopatrzenie w wodę:

a) dla całego obszaru planu zaopatrzenie w wodę z istniejącej lokalnej sieci wodociągowej z istniejącego przyłącza;

3) Zaopatrzenie w ciepło:

a) dla całego obszaru planu zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła (kotłowni c.o.) realizowanych na podstawie projektów budowlanych z założeniem nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji spalin.

4) Zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci średniego napięcia poprzez istniejące przyłącze;

b) dopuszcza się rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej poprzez rozbudowę istniejącego przyłącza lub budowę nowego przyłącza oraz budowę linii elektroenergetycznych w granicach planu.

5) Telekomunikacja:

a) dostęp do telefonicznych połączeń kablowych z istniejącej i projektowanej sieci kablowej, z uwzględnieniem alternatywnych operatorów za pośrednictwem kablowego rozprowadzenia linii abonenckich,

b) na terenie całego planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

c) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej (w zakresie usługi sieci telekomunikacyjnych).

6) Gospodarka odpadami:

a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz ustaleniami gminnego programu w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe.

§ 11. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1. P

2. Przeznaczenie terenu:zabudowa produkcyjno-przemysłowa - produkcyjna, składowa i magazynowa.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) W granicach terenu P ustala się:

a) lokalizację obiektów o funkcji:

- produkcyjnej w zakresie przetwórstwa kruszywa;

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- dopuszcza się lokalizację składów i magazynów;

- dopuszcza się lokalizację obiektów i budynków związanych z obsługą administracyjną obiektów i budynków produkcyjnych w tym: biur, obiektów gospodarczych i stróżówek;

- dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi - za wyjątkiem wschodniej granicy planu;

- dopuszcza się lokalizowanie budynków w granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi - za wyjątkiem wschodniej granicy planu;

- forma architektoniczna budynków w zakresie bryły i detalu architektonicznego winna odpowiadać współczesnym standardom kształtowania zabudowy produkcyjno- przemysłowej z dopuszczeniem nowych technologii;

c) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowe zagospodarowanie terenu;

d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy (nie dotyczy inwestycji celu publicznego w zakresie usług i sieci telekomunikacyjnych):

- lokalizowanie budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- nieprzekraczalna linia zabudowy - nie ustala się;

- maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 75%;

- minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej - 5%;

- maksymalna intensywność zabudowy działki budowanej - 150%;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%;

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

- wysokość budynków - do 25,0 m npt;

- wysokość obiektów produkcyjnych i ich elementów (kominy, silosy i instalacje produkcyjne) - maksymalnie 40,0m npt;

- rodzaj dachów - płaski lub jednospadowy lub dwuspadowy lub wielospadowy;

- kąt nachylenia połaci dachowych do maksymalnie 30°;

- kąt nachylenia zadaszenia - indywidualnie;

- maksymalną wysokość ogrodzenia ustala się na 220 cm (nie dotyczy specjalistycznych ogrodzeń urządzeń i obiektów infrastruktury;

e) szczegółowe zasady ochrony środowiska:

- inwestycje realizować z uwzględnieniem ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, warunki życia i zdrowie ludzi do granic obszaru planu;

- dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach z usuwaniem do oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji gminnych urządzeń kanalizacyjnych;

- zakazuje się dokonywania czynności stanowiących potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych;

- dopuszcza się składowanie nadkładu złoża pochodzących z eksploatacji złoża na tymczasowych zwałowiskach w granicach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.P;

- nakazuje się wykonanie urządzeń do zbierania, oczyszczania i wprowadzania do środowiska narażonych na zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni parkingów, placów i terenów przemysłowych oraz zwałowisk nadkładu złoża;

- gospodarowanie odpadami wytworzonymi w wyniku eksploatacji planowanych przedsięwzięć prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz planami gospodarki odpadami;

- dopuszcza się eksploatację instalacji technologicznych i instalacji do energetycznego spalania paliw pod warunkiem dotrzymania dopuszczalnych wartości odniesienia substancji w powietrzu;

- eksploatacja kopalin i urządzeń technologicznych na terenie planu nie może powodować oddziaływania (w zakresie emisji substancji do powietrza), wyrażającego się opadem substancji pyłowych, o intensywności przekraczającej na terenach położonych poza granicami terenu planu, wielkość 200 g/m2 /rok, określoną jako wartość odniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi;

- ustala się, że zanieczyszczenia akustyczne generowane sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu planu, oznaczonego symbolem 1.P, nie może przekraczać dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu hałasu w środowisku określonych przepisami odrębnymi i szczególnymi.

- nakazuje się prowadzenie prac wydobywczych i przeprowadzenie rekultywacji wyrobiska w sposób zabezpieczający wody podziemne przez zanieczyszczeniem;

- w przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi w zakresie ochrony zabytków;

- maksymalną wysokość ogrodzenia ustala się na 220 cm;

- zachowanie istniejących podziałów działek.

f) obsługa komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna terenu 1.P poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny zakładu produkcyjnego powiązany poprzez drogę wewnętrzną z drogą krajową Nr 12 zgodnie z ustaleniami §8;

- minimalną ilość miejsc parkingowych ustala się na 0,2 miejsca/100m2 zabudowy produkcyjnej.

§ 12. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.PG

2. Przeznaczenie terenu: Tereny przemysłu wydobywczego - kopalnia. Teren eksploatacji, zwałowisk nadkładu (tymczasowych) i urządzeń technicznych związanych z funkcją podstawową.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) wszelkie prace eksploatacji powierzchniowej prowadzić w zgodzie z ustaleniami koncesji;

2) na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy z wyłączeniem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń związanych z funkcja podstawową.

4) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu.

a) inwestycje realizować z uwzględnieniem ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, warunki życia i zdrowie ludzi do granic obszaru planu;

b) dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach z usuwaniem do oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji gminnych urządzeń kanalizacyjnych;

c) zakazuje się dokonywania czynności stanowiących zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych;

d) dopuszcza się składowanie nadkładu złoża pochodzących z eksploatacji złoża na tymczasowych zwałowiskach w granicach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.PG;

e) nakazuje się wykonanie urządzeń do zbierania, oczyszczania i wprowadzania do środowiska narażonych na zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni parkingów, placów i terenów przemysłowych oraz zwałowisk nadkładu złoża;

f) gospodarowanie odpadami wytworzonymi w wyniku eksploatacji planowanych przedsięwzięć prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz planami gospodarki odpadami;

g) dopuszcza się eksploatację instalacji technologicznych i instalacji do energetycznego spalania paliw pod warunkiem dotrzymania dopuszczalnych wartości odniesienia substancji w powietrzu;

h) eksploatacja kopalin i urządzeń technologicznych na terenie planu nie może powodować oddziaływania (w zakresie emisji substancji do powietrza), wyrażającego się opadem substancji pyłowych, o intensywności przekraczającej na terenach położonych poza granicami terenu planu, wielkość 200 g/m2 /rok, określoną jako wartość odniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi;

i) ustala się, że zanieczyszczenia akustyczne generowane sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu planu, oznaczonego symbolem 2.PG, nie może przekraczać dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu hałasu w środowisku określonych przepisami odrębnymi i szczególnymi;

j) nakazuje się prowadzenie prac wydobywczych i przeprowadzenie rekultywacji wyrobiska w sposób zabezpieczający wody podziemne przez zanieczyszczeniem;

k) ustala się przyrodniczy kierunek rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;

l) w przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi w zakresie ochrony zabytków;

m) maksymalną wysokość ogrodzenia ustala się na 220 cm;

n) zachowanie istniejących podziałów działek.

5) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu.

a) obsługa komunikacyjna terenu 2.PG poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny zakładu produkcyjnego powiązany poprzez drogę wewnętrzną z drogą krajową Nr 12 zgodnie z ustaleniami §8.

6) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną.

a) Zgodnie z ustaleniami § 10;

b) istniejące na terenie planu sieci infrastruktury technicznej przeznacza się do sukcesywnej likwidacji bądź przebudowy zgodnie z projektami budowlanymi na etapie realizacyjnym;

§ 13. Stawki procentowe służące naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) 15% dla terenów 1.P;

2) 5 % dla terenów 2.PG.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 14. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Gminy Sławno
z dnia 31 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Gminy Sławno
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gmina Sławno.

Na podstawie art. 17 pkt. 14, oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) Rada Gminy Sławno rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gmina Sławno.

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gmina Sławno, w trybie art. 17 pkt. 11 i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dani 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) nie wpłynęły żadne wnioski lub uwagi.

§ 2. Odstępuje się od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gmina Sławno.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Gminy Sławno
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gmina Sławno.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) Rada Gminy Sławno rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 1. Na terenie obszaru planu nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

§ 2. Plan dopuszcza realizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym opracowaniem i oznaczonym 1P, co oznacza możliwość wystąpienia inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

§ 3. W przypadku konieczności realizacji zadań wymienionych w § 2, będą one mogły być finansowane:

- z budżetu gminy;

- z środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;

- z środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej;

- z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;

- z dotacji, pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych;

- z innych środków zewnętrznych;

- poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 4. Ustala się iż udział finansowy gminy lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap


PODSUMOWANIE

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gmina Sławno, uchwalonego

Uchwałą Nr VI/47/15 Rady Gminy Sławno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gm. Sławno

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gm. Sławno sporządzony został w oparciu o uchwałę Nr XLVI/332/14 Rady Gminy Sławno z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Owadów, gm. Sławno.

Projekt przedmiotowego planu sporządzony został w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r.,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W trakcie prac planistycznych przeprowadzono procedurę wynikającą z powyższych przepisów. Sporządzono projekt planu, który uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Sławnie oraz niezbędne uzgodnienia i opinie wynikające z przywołanych wyżej przepisów. Przeprowadzono również procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku udział społeczeństwa w opiniowaniu przedmiotowego dokumentu oraz opracowanej prognozy
o oddziaływaniu na środowisko zapewniony został zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku ogłoszono w prasie miejscowej informacje o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zaopiniowały stopień szczegółowości i uzgodniły zakres prognozy oddziaływania na środowisko. Przystąpiono więc do przygotowania prognozy, projektu planu oraz uzgodnienia i zaopiniowania ich z powyższymi organami. W dokumentacji planistycznej znajdują się opinie i uzgodnienia właściwych organów, które uzgodniły i zaopiniowały projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Sławno ogłosił, w sposób określony w pkt. 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i wyłożył ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz zorganizował w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie planu rozwiązaniami. Projekt dokumentu wraz prognozą wyłożono do publicznego wglądu. W Urzędzie Gminy w Sławnie przeprowadzona została dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Do wyłożonego projektu nie wpłynęły żadne uwagi. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gmina Sławno, zgodny jest
z polityką przestrzenną gminy Sławno określoną w obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno".

W toku prowadzonego postępowania, do przedmiotowego projektu planu miejscowego sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Projekt przedmiotowego planu uzyskał również pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie organów zewnętrznych, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie oddziaływania projektowanego przeznaczenia terenów objętych planem na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie i życie ludzi.

Do przedmiotowego planu sporządzona została prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem skutków finansowych o których mowa w art. 36 cytowanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniono uwarunkowania wynikające z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, jak również uwarunkowania wynikające zobowiązujących przepisów odrębnych i szczególnych.
W przedmiotowym postępowaniu w sprawie uchwalenia planu miejscowego w miejscowości Owadów, gm. Sławno uwzględniono przepisy w zakresie dopuszczalnych emisji pyłów i gazów do środowiska, jak również przepisy w sprawie ochrony środowiska naturalnego i zdrowia i życia ludzi. Ustalenia planu nakładają na Przedsiębiorcę liczne nakazy i nakazy oraz ograniczenia w możliwym zagospodarowaniu terenów objętych planem. Ich respektowanie i egzekwowanie należy do organów administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego powiatu opoczyńskiego, które to organy według właściwości oceniają projektowanie
i eksploatację obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi. Nie ma więc obaw, iż zagospodarowanie terenu projektowane zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu będzie miało negatywny wpływ na tereny sąsiednie. W planie zawarto liczne uwagi dotyczące przedmiotowego terenu bez spełniania których brak będzie możliwości zrealizowania rozbudowy zakładu NORDKALK Sp. z o. o.

Ponadto powtarzanie regulacji ustawowych lub ich modyfikację w akcie prawa miejscowego jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kontekście obowiązującego orzecznictwa (por. wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 14 października 1999r., sygn. akt II SA/Wr 1179/98) stanowiłoby naruszenie §137 w związku z §143 stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100 poz. 908). Zgodnie z ww. przepisami w akcie prawa miejscowego nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń.

Wobec powyższego w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, przyjęcie przedmiotowej uchwały i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gm. Sławno stało się zasadne.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Sławno Nr VI/47/15 z dnia 31 marca 2015

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gm. Sławno.

W dniu 24 kwietnia 2014r. do Wójta Gminy Sławno wpłynął wniosek firmy Nordkalk Sp. z o. o. w sprawie wdrożenia procedury zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Owadów, gm. Sławno. Plan uchwalony uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XXXI/181/2001 z dnia 28 sierpnia 2001r. jest w chwili obecnej obowiązującym prawem miejscowym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym terenie. Plan ten zakładał zachowanie rezerwy terenu pod budowę fragmentu magistrali kolejowej oraz zakończenie wydobycia i funkcjonowania kopalni do końca 2014r. Z uwagi na wykreślenie z planu województwa zapisów dotyczących projektowanej magistrali kolejowej relacji Idzikowice-Bełchatów-Kępno-Wrocław, należy stwierdzić, iż zapisy planu w zakresie rezerwy terenu pod budowę w/w magistrali kolejowej stały się nieaktualne. W związku z powyższym zasadnym stało się wdrożenie procedury planistycznej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gm. Sławno rozpoczęła uchwała Nr XLVI/332/14 Rady Gminy Sławno z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gm. Sławn.

Projekt uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje swoim zasięgiem teren o powierzchni około 6,0ha w miejscowości Owadów w gminie Sławno. Teren ten obejmuje działki należące do firmy NORDKALK Sp. z o. o.

W opracowanym i uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren, przeznaczony został pod funkcję produkcyjną i wydobywczą, zgodnie z aktualnym przeznaczeniem. Plan nie narusza obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno", zatwierdzonym uchwałą Nr LI/365/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 2014r.

W trakcie opracowywania przedmiotowego planu w projekcie uwzględniono również uwarunkowania wynikające z wniosków i opinii instytucji opiniujących i uzgadniających. Zalecenia i uwagi znalazły się w części opisowej i graficznej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzono również procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) przyjęcie przedmiotowej uchwały i uchwalenie przedmiotowego planu stało się uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »