| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/70/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 31 marca 2015r.


1. Beata Kaczmarek 7. Józefa Lucyna Michejda
2. Ewa Śpionek 8. Bogusław Wenus
3. Iwona Kopczyńska 9. Grażyna Kos
4. Anna Kaźmierczak 10. Barbara Polowczyk
5. Bogdan Łągwa 11. Paweł Dobrzyński
6. Agnieszka Kamyczek-Maszewska 12. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 roku Uchwały Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia poboru podatków stanowiących dochody gminy Tuszyn, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 3 marca 2015 roku, działając na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) w zw. z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

Stwierdza nieważność Uchwały Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia poboru podatków stanowiących dochody gminy Tuszyn, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, z powodu naruszenia prawa, tj. art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 465), w wyniku zaniechania wyznaczenia inkasentów dla części obszaru Gminy Tuszyn obejmującego teren Miasta Tuszyna.
UZASADNIENIE

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia poboru podatków stanowiących dochody gminy Tuszyn, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 3 marca 2015 roku. W podstawie prawnej Uchwały wskazano, m.in.: art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Na mocy przywołanych przepisów rada gminy została upoważniona do zarządzenia w drodze inkasa poboru od osób fizycznych podatków: od nieruchomości (art. 6 ust.12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), rolnego (art. 6b ustawy o podatku rolnym) oraz leśnego (art. 6 ust.8 ustawy o podatku leśnym) oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. W stosunku do wskazanej Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze, zapraszając przedstawicieli jednostki na posiedzenie w dniu 31 marca 2015 roku.
W toku badania Uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że na mocy § 1 Rada Miejska w Tuszynie zarządziła pobór w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków wymierzanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. Z § 2 ust.1-2 Uchwały wynika, że na inkasentów na terenie wsi wyznaczano sołtysów sołectw wchodzących w skład gminy Tuszyn, których imienny wykaz stanowi załącznik do Uchwały. Natomiast nie wyznaczono inkasenta dla obszaru Miasta Tuszyna.
Powyższe, stosownie do wypowiedzi uczestniczącego w posiedzeniu Kolegium przedstawiciela Gminy Tuszyn, wiązało się z faktem, że uiszczanie podatków w drodze inkasa dotyczy w praktyce terenów wiejskich, a mieszkańcy Miasta Tuszyna uiszczają podatki bezpośrednio w kasie Urzędu lub w drodze przelewu na rachunek Gminy.
W ocenie Kolegium Izby zarządzenie poboru wyżej wskazanych podatków w drodze inkasa stanowi uprawnienie rady gminy, która może zadecydować o takiej formie regulowania należności podatkowych na obszarze całej gminy bądź na określonej jej części, przy czym zakres terytorialny instytucji inkasa powinien wynikać z treści uchwały organu stanowiącego. W przypadku zaś, gdy z postanowień uchwały nie wynika, że inkaso zostało ograniczone do części obszaru gminy, należy wysnuć wniosek, że obejmuje teren całej gminy. Natomiast zarządzenie przez radę gminy poboru podatków w drodze inkasa powoduje konieczność wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso. Jeżeli intencją organu stanowiącego, jak wynikało w wyjaśnień przedstawiciela jednostki, było wyznaczenie inkasentów tylko dla części terenu Gminy, postanowienie o zarządzeniu poboru w drodze inkasa powinno wskazywać precyzyjnie teren, którego dotyczy. Tym samym zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa dla całego obszaru Gminy Tuszyn, bez jednoczesnego wyznaczenia inkasentów dla części tego obszaru, stanowi naruszenie art. 6 ust.12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust.8 ustawy o podatku leśnym.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Zastępca Prezesa RIO w Łodzi Beata Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »