| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/88/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 16 kwietnia 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 7. Paweł Jaśkiewicz
2. Beata Kaczmarek 8. Bogdan Łągwa
3. Ewa Śpionek 9. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 10. Paweł Dobrzyński
5. Anna Kaźmierczak 11. Roman Drozdowski
6. Wojciech Newereńczuk

Po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku Uchwały nr IV/35/2015 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 25 marca 2015 roku, działając na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1113 z późn. zm.) w zw. z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa, tj. § 34 w zw. z § 143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. nr 100, poz.908) oraz w zw. z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz.87) stwierdza się nieważność uchwały nr IV/35/2015 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UZASADNIENIE

Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 23 marca 2015 roku. W stosunku do wskazanej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze, zapraszając przedstawicieli jednostki na posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2015 roku.
Kolegium Izby stwierdziło, że badana uchwała w § 1 w sposób nieuprawniony wprowadza zmiany do postanowień zawartych w uchwale nr XXII/154/20134 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmieniana uchwała podjęta została na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Tym samym do tej uchwały ma zastosowanie art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6 l, art. 6n, art. 6r ust.3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jednocześnie należy wskazać, że ustawa nie przewidziała możliwości nowelizowania uchwał zachowanych czasowo w mocy. Natomiast z § 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" wynika, że nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość. Przywołana zasada, z mocy § 143 rozporządzenia, znajduje zastosowanie do aktów prawa miejscowego. W związku z powyższym, w ocenie Kolegium Izby, uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta z naruszeniem § 34 w zw. z § 143 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" oraz w zw. z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »