| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, 979; z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1198 i poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 oraz poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/316/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów oraz zmieniająca ją uchwała Nr LXIII/415/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 17 września 2014 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2015 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3 h, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 25 lutego 2015 r.

REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów.

§ 1. Niniejszy Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

3) miejsce zamieszkania - miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, przy czym miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej;

4) niepełnosprawne dziecko - dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

5) znaczny stopień niepełnosprawności - oznacza także całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów albo orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji;

6) umiarkowany stopień niepełnosprawności - oznacza także całkowitą niezdolność do pracy albo posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

7) pełnoletni uczeń - uczeń, który ukończył 18 lat lub przed ich ukończeniem zawarł małżeństwo.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje osobom wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, zamieszkałym na terenie Gminy Ksawerów, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, do kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 i więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, bądź gdy wystąpiło zdarzenie losowe lub gdy trudna sytuacja materialna wynika z innej trudnej sytuacji rodzinnej.

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona uczniowi jako:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów nauki, które wykraczają poza nieodpłatne minimum kształcenia lub opieki wychowankom ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie szkolnym oraz kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, słowników i lektur szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych dla uczniów a także wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, nie jest możliwe. W przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, pomoc w formie świadczenia pieniężnego może być udzielona, jeżeli jej udzielenie w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, nie jest celowe.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 7. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi :

1) przy dochodzie miesięcznym do 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli jednocześnie:

a) członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko (do lat 16) lub osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, bądź gdy w rodzinie tej występuje jeden z następujących czynników: bezrobocie, wielodzietność (4 lub więcej dzieci), alkoholizm lub narkomania, bądź więcej niż 2 inne okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy,

- od 155% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114)

b) członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, bądź w rodzinie tej występuje jeden z następujących czynników: ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 dzieci), bądź gdy wystąpiło zdarzenie losowe, bądź zachodzi więcej niż 1 inna okoliczność wymieniona w art.90d ust.1 ustawy,

- od 117,01% do 154,99% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114)

c) członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim bądź gdy rodzina jest niepełna albo występuje w niej brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub gdy występuje inna trudna sytuacja rodzinna poza wyżej wymienionymi,

- od 80% do 117% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114);

2) przy dochodzie miesięcznym przekraczającym 30% do 50% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli jednocześnie:

a) członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko (do lat 16) lub osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym, bądź gdy w rodzinie tej występuje jeden z następujących czynników: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 lub więcej dzieci), alkoholizm lub narkomania, bądź gdy wystąpiło zdarzenie losowe, bądź zachodzi więcej niż 1 inna okoliczność wymieniona w art. 90d ust. 1 ustawy

- od 117,01% do 154,99% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114),

b) członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim, bądź gdy rodzina jest niepełna lub występuje w niej brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub gdy występuje inna trudna sytuacja rodzinna poza wyżej wymienionymi,

- od 80% do 117% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114);

3) przy dochodzie miesięcznym przekraczającym 50% do 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli jednocześnie w rodzinie tej występuje jeden z następujących czynników: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 lub więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe lub gdy występuje inna trudna sytuacja rodzinna poza wyżej wymienionymi,

- od 80% do 117% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114).

§ 8. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 9. Zasiłek szkolny może być przyznany w następujących formach:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym;

2) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

§ 10. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114).

§ 11. 1) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek odpowiednio, dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych albo ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane również z urzędu.

§ 12. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 13. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

§ 14. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym winien zawierać:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2) miejsce zamieszkania ucznia;

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia;

4) wskazanie źródeł dochodów osiąganych przez członków rodziny;

5) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów, jeżeli rodzina ucznia nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

6) oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, jeżeli rodzina z takich świadczeń korzysta;

7) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna;

8) w przypadku wniosku o stypendium szkolne - informację o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 6 winny zawierać klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia", które zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie powyższych terminów.

5. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może być złożony w terminie nie dłuższym niż 2 m-ce od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego pomoc.

6. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wnosi się w formie określonej w art. 63 Kpa ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów.

7. Przykładowy wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Przykładowy wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 15. 1. Ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie jest Gminna Komisja Stypendialna.

2. Gminną Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Ksawerów, określając jej skład osobowy ( z udziałem pedagogów szkolnych) oraz Regulamin pracy.

3. Do zadań Komisji należy:

a) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych,

b) proponowanie wysokości i formy udzielania stypendium lub zasiłku,

c) przedstawianie propozycji przyznania stypendium lub zasiłku z urzędu.

4. Obsługę biurową Komisji zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

§ 16. 1. Stypendia szkolne przekazywane będą rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi w następujący sposób:

1) w formie rzeczowej - za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Ksawerów, do której uczęszcza uczeń lub przez GOPS w Ksawerowie w stosunku do pozostałych uczniów;

2) częściowej lub całkowitej refundacji kosztów przez bezpośrednią wpłatę środków na rzecz podmiotu wobec którego uczeń jest zobowiązany do uiszczenia należności, a jeżeli koszty te zostały już poniesione, przez refundację udokumentowanych wydatków osobie, która je poniosła. Udokumentowane wydatki powinny być uzasadnione, poniesione w okresie, na który zostało przyznane stypendium i łączyć się z pobieraniem nauki. Refundacja udokumentowanych wydatków nastąpi do wysokości kwoty przyznanego stypendium szkolnego w danym roku kalendarzowym;

3) w formie pieniężnej- przelewem na wskazane konto lub w kasie Banku zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Ksawerowie po wcześniejszym odebraniu dowodu wypłaty z GOPS w Ksawerowie.

§ 17. Informacje o możliwości ubiegania się o stypendium i terminach składania wniosków będą podawane w następujących formach:

1) ogłoszenia na tablicach ogłoszeń szkół gminnych;

2) ogłoszenia na tablicy GOPS w Ksawerowie i stronie internetowej GOPS w Ksawerowie.

§ 18. Przykładowe wzory wniosków dostępne będą:

1) w szkołach prowadzonych przez Gminę Ksawerów;

2) w GOPS w Ksawerowie;

3) na stronie internetowej GOPS w Ksawerowie.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »