Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Osjaków

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/2015 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 749; zm.: M. P. z 2012 r. poz. 583, 584; Dz. U. poz. 848, 1101, 1342, 1529; z 2013 r. poz. 35;M. P. poz. 736, 747;Dz. U. poz. 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, 1313; z 2014 r. poz. 183, 567;M. P. poz. 709, 710;Dz. U. poz. 915, 1171, 1215, 1328, 1644) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; zm.: M. P. z 2014 r. poz. 718, 895) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465; ), Rada Gminy Osjaków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/30/2015 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 13 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się nastepujące zmiany:

1) W § 2 dodaje się pkt. 20 w brzmieniu "na inkasenta wyznacza się Panią Mirosławę Kłobus sołtysa obszaru sołectwa Raduczyce "

2) W § 3 pkt. 2 dodaje się "sołectwo Raduczyce ".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Osjaków


Ryszard Drutowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe