Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379,poz. 1072) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, zm: M.P. z 2012 r. poz.583,584, Dz. U. poz.848, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz.35, M.P. Poz.736, 747, Dz. U. Poz.985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, 1313, z 2014 r. poz. 183, 567, M.P. Poz.709, 710, Dz. U poz.915, 1171,1215, 1328,1644) art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, zm.: M.P. Z 2014 r. poz.718, 895) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym(Dz. U. Z 2013 r. poz.1381, zm. z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz.465) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa:

l) podatku od nieruchomości

2) podatku rolnego

3) podatku leśnego

§ 2. Ustala się, że inkasentem podatków o których mowa w §1 jest mieszkaniec właściwego sołectwa wg miejsca położenia przedmiotu opodatkowania, wymieniony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. l. Z tytułu inkasa inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15% zebranej kwoty podatku.

2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej pobranej raty podatku w terminie 14 dni od dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia l lutego 2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .

2) Uchwała Nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/11 z dnia l lutego w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3) Uchwała Nr XXVIII/188/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/11/ z dnia l lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 4 maja 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Krzysztof Zawisza


Załącznik do Uchwały Nr VIII/55/15
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wykaz inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Sołectwo

Nazwisko i imię

1. Borowa

Wyciszkiewicz Marek

2. Brzostek

Madejska Wiesława

3. Chałupy

Borciuch Magdalena

4. Faliszew

Tuszyńska Magdalena

5. Gaj

Wicik Bogdan

6. Góry Mokre

Rydz Zbyszław

7. Góry Suche

Kawka Adam

8. Grobla

Kowalska Barbara

9. Jabłonna

Ciszewski Stanisław

10. Józefów

Warzecha Barbara

11. Józefów Stary

Pytlos Paweł

12. Kajetanów

Kowalczyk Henryk

13. Kaleń

Kaczmarek Marian

14. Miejskie Pola

Michalski Mirosław

15. Mojżeszów

Więcławska Anna

16. Nosalewice

Bała Jarosław

17. Piskorzeniec

Liszka Grzegorz

18. Policzko

Piskorz Tomasz

19. Przyłanki

Juśkiewicz Zenon

20. Stara Wieś

Doroziński Józef

21. Taras

Pełka Barbara

22. Wojciechów

Żak Monika

23. Wola Przedborska

Sobańska Zofia

24. Wygwizdów

Zięba Bronisława

25. Wymysłów

Rakowski Marek

26. Zagacie

Nowakowski Łukasz

27. Zuzowy

Margas Adam

28. Żeleźnica

Miszczak Paweł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe