Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Głuchów

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Głuchowie i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Głuchów jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 5 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7 ), a także art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594; zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072 ) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje: § 1. Ustala się kryteria naboru do Gminnego Przedszkola w Głuchowie wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, o których mowa w § 1 rekrutacji obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuchów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Stanisław Bartkowicz


Załącznik do Uchwały Nr VI/25/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 25 marca 2015 r.

Kryteria rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Głuchowie i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Głuchów jest organem prowadzącym

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, w przypadku dziecka przyjmowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

15 pkt

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub studiują w trybie stacjonarnym

15 pkt

Dokument poświadczający zatrudnienie ( od każdego z rodziców/prawnych opiekunów), zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów

Dziecko, w którego rodzinie dochód na osobę nie wynosi więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2013r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

8 pkt

Oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu

7 pkt

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3

5 pkt

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe