| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Głuchów

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Głuchowie i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Głuchów jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 5 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7 ), a także art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594; zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072 ) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje: § 1. Ustala się kryteria naboru do Gminnego Przedszkola w Głuchowie wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, o których mowa w § 1 rekrutacji obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuchów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Stanisław Bartkowicz


Załącznik do Uchwały Nr VI/25/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 25 marca 2015 r.

Kryteria rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Głuchowie i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Głuchów jest organem prowadzącym

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, w przypadku dziecka przyjmowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

15 pkt

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub studiują w trybie stacjonarnym

15 pkt

Dokument poświadczający zatrudnienie ( od każdego z rodziców/prawnych opiekunów), zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów

Dziecko, w którego rodzinie dochód na osobę nie wynosi więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2013r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

8 pkt

Oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu

7 pkt

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3

5 pkt

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »