Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 5 maja 2015r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6k, w związku z art. 6j ust. 2, 2a i ust 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz 1593 oraz z 2015r. poz. 87, i poz. 122), - Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości:

1) 20,00zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, liczącego 2 i więcej osób;

2) 10,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, liczącego 1 osobę;

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) 30,00zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, liczącego 2 i więcej osób;

2) 15,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, liczącego 1 osobę.

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w wysokości:

1) 50,00 zł, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 100,00 zł, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 25,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI.31.15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 1275).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiegoi wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Michalik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe