Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych z terenu gminy Sulejów w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty, o której mowa w § 1 wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1) Zdzisław Łącki sołectwo Biała

2) Józef Stańczyk sołectwo Barkowice

3) Beata Szarlej sołectwo Bilska Wola

4) Ewelina Pawlikowska sołectwo Bilska Wola Kolonia

5) Marcin Ciszewski sołectwo Kałek

6) Anna Chamerska sołectwo Klementynów

7) Andrzej Walasik sołectwo Kłudzice

8) Arkadiusz Brzeziński sołectwo Koło

9) Bogusław Olczyk sołectwo Krzewiny

10) Zenon Matyjaszewski sołectwo Korytnica

11) Katarzyna Wieczorek sołectwo Kurnędz

12) Aleksandra Rycerz- Korek sołectwo Łazy Dąbrowa

13) Jerzy Śliwa sołectwo Łęczno

14) Mariusz Zielonka sołectwo Barkowice Mokre

15) Ilona Wieczorek sołectwo Podlubień

16) Zbigniew Tręda sołectwo Poniatów

17) Paweł Kępski sołectwo Przygłów

18) Dorota Kępska sołectwo Uszczyn

19) Wiesława Domagalska sołectwo Witów Kolonia

20) Adam Kaniowski sołectwo Witów

21) Paweł Kulbat sołectwo Włodzimierzów

22) Anna Wochyń sołectwo Zalesice Kolonia

23) Joanna Jasińska sołectwo Zalesice

24) Marek Nawrocki sołectwo Nowa Wieś

25) Kazimierz Rolka sołectwo Wójtostwo

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w formie prowizji w wysokości 10% od sumy zainkasowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wynagrodzenie określone w § 3 przysługuje inkasentowi wyłącznie w razie terminowego i prawidłowego pobrania oraz wpłacenia zainkasowanych kwot nie później niż trzeciego dnia roboczego po terminie płatności na rachunek tutejszego Urzędu.

§ 5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa będzie wypłacone inkasentowi w terminach 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia roku następnego, jeśli dany dzień jest dniem wolnym od pracy wtedy wynagrodzenie zostanie wypłacone w następnym dniu roboczym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVI/352/2014 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulejowie

Adam Stobiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe