Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122),

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolbórz, powstającymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 8,00 złotych miesięcznie od jednej osoby.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 16,00 złotych miesięcznie od jednej osoby.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/228/2012 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 634).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu


Bogdan Szulc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe