Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122),

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się z dołu co kwartał w terminie do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 29 grudnia danego roku.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe uiszcza się z dołu w dwóch ratach, pierwsza płatna do 30 czerwca, druga płatna do 29 grudnia danego roku.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 można uiszczać w następujący sposób:

1) gotówką, w kasie Urzędu Miejskiego w Wolborzu,

2) przelewem, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wolborzu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/237/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 947).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu


Bogdan Szulc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe