| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Gminy Wolbórz według załączników do niniejszej uchwały:

1) Załącznik Nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - OK1;

2) Załącznik Nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - OK2.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolbórz obowiązani są złożyć Burmistrzowi Wolborza w Urzędzie Miejskim w Wolborzu w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262; z 2014 r. poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (ePUAP) dla Urzędu Miejskiego w Wolborzu.

4. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo lub zeskanowany właściwy druk deklaracji, określony niniejszą uchwałą.

5. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/238/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013r., poz. 948).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu


Bogdan Szulc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »