Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/43/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół dla młodzieży: gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski oraz trybu postępowania w tym zakresie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370 i nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887 i nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1265 i z 2014 r. poz. 7, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) oraz Uchwały Nr V/42/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski, Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół dla młodzieży: gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski w postaci "Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/85/03 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Janusz Kochelski


Załącznik do Uchwały Nr V/43/15
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27 marca 2015 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

I. FORMA I ZAKRES POMOCY

§ 1. 1. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół dla młodzieży: gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski, osiągających wysokie wyniki w nauce, konkursach, turniejach i olimpiadach, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.).

2. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów i ma sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań uczniów.

3. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych powiatu zduńskowolskiego, a wysokość środków finansowych na ten cel jest corocznie określona w uchwale budżetowej.

II. WARUNKI UDZIELANIA POMOCY

§ 2. 1. Stypendium może być przyznane uczniowi, który w danym roku szkolnym spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest laureatem na szczeblu centralnym: olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub laureatem konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego na szczeblu ponadwojewódzkm,

2) jest finalistą na szczeblu centralnym olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub finalistą konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego na szczeblu ponadwojewódzkm,

3) jest laureatem lub finalistą olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju - na szczeblu okręgowym zakwalifikowanym do etapu centralnego,

4) był uczestnikiem etapu okręgowego olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych, tematycznej, turnieju lub brał udział w etapie wojewódzkim konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego,

5) uzyskał wysoką średnią ocen w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w danej szkole (w przypadku zespołu szkół - w danym typie szkoły), przy czym średnia ocen nie może być niższa niż:

a) 5,3 - w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego i gimnazjum,

b) 5,0 - w przypadku uczniów technikum,

c) 4,75 - w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.

2. Warunkiem przyznania stypendium za osiągnięcia określone w § 2 ust. 1 jest uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

III. TRYB POSTĘPOWANIA

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest w formie nagrody pieniężnej, której wysokość jest uzależniona od kwoty bazowej ustalanej corocznie przez Zarząd Powiatu, w zależności od środków zaplanowanych w budżecie na ten cel.

2. Stypendium przyznaje się jednorazowo za dany rok szkolny w następującej wysokości:

1) dla uczniów spełniających warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1- 100 % kwoty bazowej,

2) dla uczniów spełniających warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 2 - 75 % kwoty bazowej,

3) dla uczniów spełniających warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 3 - 50 % kwoty bazowej,

4) dla uczniów spełniających warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 4 - 25 % kwoty bazowej,

5) dla uczniów spełniających warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 5 - 75 % kwoty bazowej, z tym, że za każdą 0,1 powyżej średniej określonej w § 2 ust. 1 pkt 5 zwiększa się procent kwoty bazowej o 5 punktów procentowych.

§ 4. W przypadku gdy w konkursie, olimpiadzie lub turnieju brał udział zespół uczniów, kwota stypendium dzielona jest proporcjonalnie pomiędzy członków zespołu.

§ 5. 1. Uczeń może otrzymać jedno stypendium za osiągnięcia wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-4.

2. W przypadku gdy liczba osiągnięć określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-4 jest większa, bierze się pod uwagę to, za które przysługuje większa wysokość stypendium.

3. Stypendium przyznane z tytułu osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-4, nie wyklucza możliwości uzyskania stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

§ 6. 1. Uczniów - kandydatów do stypendium typuje rada pedagogiczna.

2. Wnioski o przyznanie stypendium składają dyrektorzy szkół do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli według formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, w terminie:

1) w przypadku uczniów o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, a także uczniów klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 - do dnia 20 maja danego roku,

2) w przypadku pozostałych uczniów - 10 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

3. Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 regulaminu.

4. Wnioski niekompletne, bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest i wypłacane jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca za dany rok szkolny.

2. Wypłata stypendiów nastąpi w szkołach, do których uczęszczają uczniowie nagrodzeni stypendiami.

§ 8. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza komisja stypendialna powołana przez Starostę Zduńskowolskiego, w której skład wchodzi:

1) jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego,

2) naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,

3) pracownik merytoryczny Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

§ 9. Wnioski rekomendowane przez komisję stypendialną ostatecznie zatwierdza Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 10. 1. Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium, otrzymuje decyzję na piśmie.

2. Nazwiska stypendystów są podawane do wiadomości publicznej w szkołach i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.


Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium

dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski

..............................................................

(miejscowość, data)

WNIOSEK

o przyznanie stypendium dla uczniów

szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski

za rok szkolny ……………………..

I. Wypełnia wnioskodawca.

Imię i nazwisko ucznia:

.....................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania: ...................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ..................................................................................................................................

Pełna nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Klasa: ..........................................., typ szkoły ...........................................................................................

zawód:..........................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna ucznia w przypadku przygotowania do konkursu, olimpiady, turnieju:

....................................................................................................................................................................

Informacje o osiągnięciach - zaświadczenia o udziale lub uzyskaniu tytułu laureata/finalisty w konkursach, olimpiadach, turniejach (dotyczy uczniów typowanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1-4 regulaminu):

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji końcoworocznej (dotyczy uczniów typowanych do stypendium zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 regulaminu):

O średnia ocen uzyskana przez ucznia: .............................................................................................

O ocena zachowania: .......................................................................................................................

Opinia Rady Pedagogicznej: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………

(pieczątka ipodpis dyrektora szkoły)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. ze zm.).

……………………………….........………………

(podpis osoby ubiegającej się o stypendium)

II. Wypełnia komisja stypendialna ............................................................................................................

Decyzją komisji stypendialnej uczniowi ..............................................................................................

zostało/nie zostało*) przyznane stypendium w wysokości: .................................................................

Słownie: ...............................................................................................................................................


Komisja stypendialna:Podpisy komisji stypendialnej:

1. …………………………………………………….,............................................

2. …………………………………………………….,............................................

3. …………………………………………………….,............................................

Uwagi:

*) - niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe