Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 5 maja 2015r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszęcinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1,2,3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, 979; z 2013 r. poz. 87, 827, 1265, 1317, 1650; z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 12 ust.1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) po uzyskaniu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Broszęcinie jako jednostkę budżetową Gminy Rząśnia.

§ 2. Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rząśni zgodnie z obwodem ustalonym odrębną uchwałą.

§ 3. Należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki przejmuje Gmina Rząśnia. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Rząśnia.

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Rząśnia, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia


Andrzej Szydłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe