| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów "per saldo" o kwotę 383.604,00 zł.

§ 2. Przenosi się środki po stronie dochodów w kwocie 1.556.856,00 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków "per saldo" o kwotę 383.604,00 zł.

§ 4. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 2.469.299,00 zł.

§ 5. Dokonuje się następujących zmian budżetu:

1) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


Roman Kłopocki


Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/31/15
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW NA ROK 2015 (W ZŁ)

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

Zadania własne

Dochody bieżące

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

157.411,00

1.556.856,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

157.411,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

157.411,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1.556.856,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1.556.856,00

758

Różne rozliczenia

242.807,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

242.807,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

242.807,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.015.856,00

90002

Gospodarka odpadami

2.015.856,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2.015.856,00

Razem zadania własne

2.173.267,00

1.799.663,00

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

Dochody bieżące

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

10.000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

9.800,00

0920

Pozostałe odsetki

200,00

Razem dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

10.000,00

Razem

2.183.267,00

1.799.663,00

"Per saldo"

383.604,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


Roman Kłopocki


Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/31/15
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2015 (W ZŁ)

Dział

Rozdział

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

600

Transport i łączność

240.604,00

60016

Drogi publiczne gminne

240.604,00

z tego:

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

240.604,00

Przebudowa układu komunikacyjnego północno-zachodniej części Ozorkowa i powiatu zgierskiego

240.604,00

801

Oświata i wychowanie

2.469.299,00

2.469.299,00

80101

Szkoły podstawowe

1.444.443,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

1.399.948,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

44.495,00

80104

Przedszkola

632.135,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

621.865,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

10.270,00

80110

Gimnazja

392.721,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

379.994,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

12.727,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

632.135,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

621.865,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

10.270,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1.837.164,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

1.779.942,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

57.222,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

133.000,00

90002

Gospodarka odpadami

133.000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

133.000,00

Razem zadania własne

2.842.903,00

2.469.299,00

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

600

Transport i łączność

10.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

10.000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

10.000,00

Razem wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

10.000,00

Ogółem

2.852.903,00

2.469.299,00

"Per saldo"

383.604,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


Roman Kłopocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »