Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/43/2015 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy Wodzierady

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 10 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 275.654,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 372.364,00 zł;

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 209.782,00 zł.";

2) § 17 pkt. 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 355.000,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gil

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe