Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/78/15 Rady Miasta Zgierza

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/56/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych załącznik Nr 4 "Dotacje" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Radosław Gajda


Załącznik do uchwały Nr VII/78/15
Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Dotacje

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2015 roku

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w złotych

1.

921

92109

Miejski Ośrodek Kultury

1.140.000,00

2.

921

92116

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa

1.014.000,00

3.

921

92118

Muzeum Miasta Zgierza

494.000,00

Ogółem dotacje:

2.648.000,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w złotych

1.

921

92116

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa

100.000,00

Ogółem dotacje:

100.000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2015 roku

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w złotych

1.

801

80101

I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ

73.374,00

2.

801

80103

I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy "0"

576.000,00

3.

801

80104

Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"

554.000,00

4.

801

80104

Niepubliczne Przedszkole "Bim Bam Bom"

304.277,00

5.

801

80106

Akademia Malucha "Wesoły Skrzat"

59.000,00

6.

801

80106

Punkt przedszkolny "Kurczaczek"

98.200,00

7.

801

80106

Punkt przedszkolny "Bąbel "

98.200,00

8.

801

80110

Społeczne Gimnazjum TPZ

329.564,00

9.

801

80110

Prywatne Gimnazjum AWANS

83.000,00

10.

801

80149

Niepubliczne Przedszkole "Bim Bam Bom"

69.723,00

11.

801

80150

I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ

179.626,00

12.

801

80150

Społeczne Gimnazjum TPZ

54.436,00

Ogółem dotacje:

2.479.400,00

Dotacje celowe:

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w złotych

1.

801

80103

dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza

2.500,00

2.

801

80104

dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza

288.000,00

3.

801

80106

dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza

3.600,00

Ogółem dotacje:

294.100,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2015 roku

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota w złotych

1.

851

85153

zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii

5.000,00

2.

851

85154

zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

220.000,00

3.

851

85195

w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

59.000,00

4.

853

85395

pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej

0,00

5.

853

85395

w zakresie wykonania zadania publicznego "Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku"

0,00

6.

921

92195

w zakresie wykonania zadania publicznego "Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta"

58.000,00

7.

926

92605

w zakresie sportu dzieci i młodzieży

420.000,00

Ogółem dotacje:

762.000,00

Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2015 r.

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w złotych

1.

851

85121

dotacja na informatyzacje Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3

200.000,00

Ogółem dotacje:

200.000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w złotych

1.

921

92118

dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza - Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza

163.267,82

Ogółem dotacje:

163.267,82

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w złotych

1

921

92195

dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

100.000,00

Ogółem dotacje:

100.000,00

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w złotych

1.

900

90017

Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją co, cwu oraz wentylacją mechaniczną nawiewno - wywiewna

0,00

2.

921

92116

Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu

344.690,00

Ogółem dotacje:

344.690,00

Łączna kwota dotacji - 7.091.457,82 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe