Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/54/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172, Nr 117 poz. 676 , Nr 232 poz. 1378 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 , 1318 ; z 2014 roku poz. 379 , poz. 1072 ) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Głowacka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/54/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku nr 197 poz. 1172, Nr 117 poz. 676 , Nr 232 poz. 1378 ) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXX/254/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15.04.2013r. poz. 2093), zmienionej:

1) uchwałą Nr XXXI/261/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/254/13 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 25 lutego 2013 roku dotyczącej szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 08.05.2013r. poz. 2550),

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Głowacka


Załącznik

do obwieszczenia

Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

UCHWAŁA NR XXX/254/13

RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172, Nr 117 poz. 679, Nr 232 poz. 1378) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594, poz.645, 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1399, poz. 1593) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.

§2. Przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić następujące wymagania:

1) dysponować pojazdami asenizacyjnymi w liczbie i stanie technicznym zapewniającym ciągłość i nierozerwalność świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które:

a) spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1617),

b) są oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa, dane adresowe),

c) są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się nieczystości ciekłych podczas transportu;

2) w zakresie bazy transportowej:

a) teren bazy musi być ogrodzony, utwardzony, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,

b) w bazie powinny znajdować się miejsca postojowe umożliwiające codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów i innego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania usług,

c) w bazie powinny znajdować się miejsca do mycia, odkażania i dezynfekcji,

d) w bazie powinny znajdować się miejsca do bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,

e) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na której znajduje się baza transportowa;

3) Dopuszcza się brak miejsc do mycia, odkażania i dezynfekcji pojazdów oraz miejsc do bieżącej naprawy pojazdów na terenie bazy transportowej w przypadku korzystania z usług świadczonych przez innych przedsiębiorców w tym zakresie.

§3. W zakresie zabiegów sanitarnych przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 Uchwały powinien:

1) zapewnić warunki umożliwiające natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy asenizacyjne na trasie pojazdu oraz powstających w miejscu odbioru nieczystości;

2) zapewnić warunki umożliwiające mycie oraz odkażanie i dezynfekcję pojazdów służących do odbioru nieczystości ciekłych po zakończeniu pracy;

3) usytuować miejsca postoju i mycia pojazdów w taki sposób, aby spełniały one wymogi ochrony środowiska i nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne.

§4. (skreślony)

§5. Przedsiębiorca powinien przekazywać odebrane nieczystości ciekłe do stacji zlewnych.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe