Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Bełchatowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 i 169 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])), Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bełchatowie :

§ 1. W okręgu wyborczym Nr 5, lista Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość, wygasł mandat radnego Koca Konrada Patrycjusza, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. Na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę oddanych głosów i nie utracił prawa wybieralności, Konieczny Jerzy Kazimierz.

§ 2. Obwieszczenie przesyła się Wojewodzie Łódzkiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Bełchatowie.

§ 3. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim


Arkadiusz Lisiecki


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 ,180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe