Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kobiele Wielkie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 1, §2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])), Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Kobiele Wielkie, Cichońskiego Waldemara Floriana, wybranego w okręgu wyborczym Nr 14, z listy Nr 17 KWW Na Rzecz Gminy Kobiele Wielkie, wskutek śmierci.

§ 2. Postanowienie przesyła się Wojewodzie Łódzkiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Kobiele Wielkie.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim


Arkadiusz Lisiecki


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 ,180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe