| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 524/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 15 maja 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 151/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 596), wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 1 do Statutu, polegającą na:

1) zmianie w strukturze Zakładu Opieki Długoterminowej w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2 nazwy komórki organizacyjnej z "Hospicjum Stacjonarne - 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7" na "Oddział Medycyny Paliatywnej - 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7."

2. Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Joanna Skrzydlewska


Załącznik do Uchwały Nr 524/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 15 maja 2015 r.

Struktura organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz
z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI SZPITALNEJ

1. Szpital w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Otorynolaryngologiczny;

2) Oddział Okulistyczny;

3) Oddział Reumatologiczny;

4) Oddział Urologiczny;

5) Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych;

6) Oddział Rehabilitacyjny;

7) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej;

8) Oddział Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych;

9) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

10) Oddział Chirurgiczny;

11) Oddział Neurochirurgiczny;

12) Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej;

13) Oddział Neonatologiczny;

14) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

15) Oddział Neurologiczny;

16) Oddział Udarowy;

17) Oddział Ginekologiczno - Położniczy;

18) Oddział Chorób Wewnętrznych;

19) Oddział Pediatryczny;

20) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

21) Izba Przyjęć;

22) Blok Operacyjny;

23) Centralna Sterylizatornia;

24) Apteka Szpitalna;

25) Prosektorium;

26) Izba Przyjęć - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

27) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc- 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

28) Oddział Rehabilitacji - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2.

2. Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy w Rafałówce, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Rehabilitacji Dziecięcej;

2) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci;

3) Gabinet Zabiegowy dla Dzieci.

3. Centrum Psychiatryczne w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

2) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

3) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

4) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

5) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

6) Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży;

7) Oddział Psychiatryczny Obserwacyjno - Diagnostyczny;

8) Oddział Leczenia Uzależnień:

a) Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych;

9) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej;

10) Oddział Psychiatrii Sądowej;

11) Ośrodek Terapii Zajęciowej;

12) Pracownia do Elektrowstrząsów;

13) Izba Przyjęć;

14) Dział Żywienia;

15) Apteka.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI AMBULATORYJNEJ

1. Zespół Poradni Specjalistycznych w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,
w skład którego wchodzą:

1) Poradnia Otorynolaryngologiczna;

2) Poradnia Okulistyczna;

3) Poradnia Leczenia Zeza;

4) Poradnia Reumatologiczna;

5) Poradnia Urologiczna;

6) Poradnia Nefrologiczna;

7) Poradnia Rehabilitacyjna;

8) Poradnia Diabetologiczna;

9) Poradnia Gastroenterologiczna;

10) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

11) Poradnia Chirurgiczna;

12) Poradnia Chirurgii Dziecięcej;

13) Poradnia Neurochirurgiczna;

14) Poradnia Kardiologiczna;

15) Poradnia Neurologiczna;

16) Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci;

17) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci;

18) Poradnia Neurologiczna Wieku Rozwojowego;

19) Poradnia Logopedyczna;

20) Poradnia Alergologiczna;

21) Poradnia Dermatologiczno - Wenerologiczna;

22) Poradnia Medycyny Pracy;

23) Poradnia Ginekologiczno - Położnicza;

24) Szkoła Rodzenia;

25) Poradnia Onkologiczna;

26) Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej;

27) Poradnia Chirurgii Onkologicznej;

28) Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej;

29) Pracownia Diagnostyki Endoskopowej;

30) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

31) Poradnia Medycyny Paliatywnej;

32) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Okulistyczny;

33) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Otorynolaryngologiczny;

34) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Urologiczny;

35) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Ortopedyczny;

36) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Pulmonologiczno - Alergologiczny;

37) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Dermatologiczno - Wenerologiczny;

38) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Ginekologiczno - Położniczy;

39) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Neurologiczny;

40) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Reumatologiczny;

41) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Gastroenterologiczny;

42) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Chirurgii Szczękowo - Twarzowej;

43) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Chirurgiczno - Neurochirurgiczny;

44) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Chirurgiczno - Onkologiczny;

45) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Gruźlicy i Chorób Płuc - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2.

2. Zespół Poradni Specjalistycznych w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład

którego wchodzą:

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

2) Poradnia Leczenia Uzależnień;

3) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin;

4) Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży;

5) Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia;

6) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy.

3. Przychodnia Stomatologiczna w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Stomatologiczna;

2) Poradnia Ortodontyczna;

3) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;

4) Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia;

5) Poradnia Protetyki Stomatologicznej;

6) Poradnia Stomatologii Dziecięcej;

7) Poradnia Stomatologiczna - 98-290 Warta, Rafałówka.

4. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Sieradzu przy ul. Armii
Krajowej 7, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Analityki Ogólnej;

2) Pracownia Hematologii;

3) Pracownia Immunochemiczna;

4) Pracownia Mikrobiologii;

5) Pracownia Koaguologii;

6) Pracownia Chemii Klinicznej;

7) Pracownia Serologii Grup Krwi;

8) Punkt pobrań - 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3.

5. Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,
w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Ultrasonografii;

2) Pracownia Rentgenodiagnostyki;

3) Pracownia Mammografii;

4) Pracownia Tomografii Komputerowej;

5) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

6) Pracownia Diagnostyki Obrazowej - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2.

6. Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej w Sieradzu przy ul. Armii

Krajowej 7, w skład której wchodzą:

1) Pracownia Holterowska;

2) Pracownia Ultrasonografii;

3) Pracownia Prób Wysiłkowych;

4) Pracownia EKG.

7. Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,
w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Fizykoterapii;

2) Pracownia Kinezyterapii;

3) Pracownia Masażu;

4) Pracownia Hydroterapii;

5) Pracownia Ciepłolecznictwa (parafina);

6) Sala Ćwiczeń dla Dzieci;

7) Dział Rehabilitacji - 98-200 Sieradz, ul. Nenckiego 2;

8) Poradnia Rehabilitacyjna - 98-290 Warta, Rafałówka;

9) Pracownia Fizjoterapii - 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3.

8. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7,
w skład której wchodzą:

1) Gabinet Lekarza POZ;

2) Gabinet Pielęgniarki POZ;

3) Gabinet Medycyny Szkolnej;

4) Gabinet Szczepień;

5) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy;

6) Zespół Transportu Sanitarnego;

7) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

9. Ratownictwo Medyczne w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, w skład

którego wchodzą:

1) Ambulatorium Ogólne;

2) Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego;

3) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego;

4) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - 98-270 Złoczew, ul. Burzenińska 8/10;

5) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - 98-290 Warta, ul. Sieradzka 3;

6) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - 98-235 Błaszki, Lubanów 27;

7) Dyspozytornia.

III. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI POZASZPITALNEJ

1. Zakład Opieki Długoterminowej w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2, w skład którego wchodzą:

1) Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej;

2) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy;

3) Hospicjum Domowe - 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7;

4) Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem;

5) Oddział Medycyny Paliatywnej - 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7.

2. Zespół Opieki Długoterminowej w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzi:

1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy.

3. Zespół Opieki Pozaszpitalnej w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3, w skład którego wchodzi:

1) Zespół leczenia środowiskowego;

2) Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »