Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/71/15 Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 28 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. Nr 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528) Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/344/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.W.Łd Nr 364, poz. 2969, z 2011 Nr 232, poz.2397) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wynagrodzenie kwartalne za inkaso w wysokości 380 oraz 2,4 % od pobranych i wpłaconych organowi podatkowemu we właściwym terminie podatków i opłat stanowiących dochody gminy";

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/71/15
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 28 maja 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

1.

Bibianów

Tarnacki Marek

2.

Chociszew

Wydrzyński Bogdan

3.

Chrząstów Wielki

Chojecki Antoni

4.

Florentynów

Kurtasińska Elżbieta

5.

Ignacew Folwarczny

Marchewa Stanisław

6.

Ignacew Rozlazły

Chałas Wiesława

7.

Kowalewice

Brzozowski Lech

8.

Mariampol

Jabłońska Mariola

9.

Mikołajew

Jesionowski Józef

10.

Mrożewice

Janicki Andrzej

11.

Opole

Kluska Beata

12.

Orła

Stasiak Grzegorz

13.

Parzęczew

Bieliński Mateusz

14.

Pustkowa Góra

Wójcicki Dariusz

15.

Różyce

Krzepińska Iwona

16.

Różyce Żmijowe

Saganiak Czesław

17.

Skórka

Frańczak Dariusz

18.

Śliwniki

Pietruszewski Włodzimierz

19.

Śniatowa

Zawadzka Krystyna

20.

Tkaczewska Góra

Synowiec Małgorzata

21.

Trojany

Barański Antoni

22.

Wielka Wieś

Kucina Wiesław

23.

Wytrzyszczki

Strąkowski Krzysztof

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe