Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Wartkowice

z dnia 29 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/88/07 Rady Gminy Wartkowice z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jej płatności i sposobu poboru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645, poz.1318 i z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 oraz z 2015 poz. 528) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje :

§ 1. Wykaz inkasentów na terenie gminy Wartkowice stanowiący załącznik do uchwały Nr XVI/88/07 Rady Gminy Wartkowice z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu jej płatności i sposobu poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego Nr 389, poz. 3983 z 2011r. Nr 265, poz. 2760) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice


Bogdan Łuczak


Załącznik do uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 29 maja 2015 r.

Wykaz inkasentów na terenie gminy Wartkowice

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i Imię

1.

Biała Góra

Łuczak Ireneusz

2.

Biernacice

Olejnik Leszek

3.

Bronów

Izydorczyk Krzysztof

4.

Bronówek

Frątczak Jan

5.

Chodów

Kuropatwa Radosław

6.

Drwalew

Szadkowski Marian

7.

Dzierżawy

Kacprzak Beata

8.

Grabiszew

Kęska Małgorzata

9.

Kiki

Borsiak Krzysztofa

10.

Kłódno

Kowalczyk Dorota

11.

Konopnica

Olczyk Iwona

12.

Krzepocinek

Piotrowski Paweł

13.

Łążki

Czapliński Adam

14.

Mrówna

Płusa Renata

15.

Ner

Pajor Zbigniew

16.

Nowa Wieś

Klimkowski Robert

17.

Nowy Gostków

Tomczyk Bronisława

18.

Orzeszków-Starzyny

Andrzejczak Kazimierz

19.

Paradzice

Graczyk Lucja

20.

Pauzew-Borek

Marciniak-Banaszkiewicz Karolina

21.

Pełczyska

Węglewski Jan

22.

Plewnik

Urbańczyk Jan

23.

Polesie

Pawlak Wojciech

24.

Powodów Trzeci

Kamińska Małgorzata

25.

Saków

Kowalczyk Elżbieta

26.

Sędów

Owczarek Gabriel

27.

Spędoszyn-Kolonia

Jaśkiewicz Daniel

28.

Spędoszyn

Czernik Dariusz

29.

Stary Gostków

Brząkała Edward

30.

Sucha

Frontczak Wiesław

31.

Światonia

Krysiak Dariusz

32.

Truskawiec

Bednarek Czesław

33.

Tur

Kołata Teresa

34.

Ujazd

Marciniak Jan

35.

Wartkowice

Szczech Barbara

36.

Wierzbowa

Mikołajczyk Krzysztof

37.

Wola-Dąbrowa

Kubiaczyk Roman

38.

Wólka

Bieńkowska Zdzisława

39.

Wólki

Ziarkowska Henryka

40.

Zalesie

Piotrowski Włodzimierz

41.

Zelgoszcz

Paciorek Andrzej

42.

Powodów

Pabjańczyk Krzysztof

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe