Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1
i ust. 3, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia § 2 ust. 3 Uchwały nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, który otrzymuje brzmienie:

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi powstającymi na nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn ilości zadeklarowanych pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w ust. 1 lub ust. 2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe