Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/31/15 Rady Gminy Łowicz

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594, Dz.U. 2013 poz. 645, Dz.U. 2013 poz. 1318, Dz.U. 2014 poz. 379, Dz.U. 2014 poz. 1072), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, Dz.U. 2013, poz. 1593, Dz.U. 2015, poz. 87, Dz.U. 2015, poz.122) Rada Gminy Łowicz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Łowicz działalności w zakresie:

1) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łowicz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Koza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/31/15
Rady Gminy Łowicz z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Łowicz działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Łowicz działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt;

2) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1539 z późn. zm.);

3) dysponować terenem, na którym będzie prowadzona przedmiotowa działalność,
z zastrzeżeniem, że schronisko dla bezdomnych zwierząt może być zlokalizowane tylko na terenie przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na prowadzenie tego rodzaju działalności i w miejscu zapewniającym ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska;

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową obiektu na cele schroniska, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.);

5) miejsce lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 roku, Nr 158, poz. 1657);

6) posiadać umowę współpracy z lekarzem weterynarii, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 roku, Nr 158, poz. 1657);

7) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych lub ich części przez podmiot uprawniony do ich transportu i unieszkodliwiania albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności;

8) do wykonywania działalności zatrudniać osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 856 ze zm.), co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;

9) warunki, o których mowa w pkt 8 dotyczą również przedsiębiorcy.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami w postaci:

1) aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej "CEIDG" lub Krajowego Rejestru Sądowego;

2) decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

3) tytułu prawnego do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, np. odpis księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, itp.;

4) pozwolenia na użytkowanie schroniska lub innego stosownego dokumentu wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.) dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;

5) umowy poświadczającej współpracę z lekarzem weterynarii;

6) umowy gwarantującej gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych lub decyzji zezwalającej na prowadzenie przedmiotowej działalności w ramach własnych uprawnień;

7) oświadczenia o niekaralności, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9;

8) zaświadczenia lub oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku).

3. Przedsiębiorca na potwierdzenie spełniania wymagań zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust. 2 dokumentów w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Koza


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/31/15
Rady Gminy Łowicz z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Łowicz działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Łowicz działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) dysponować terenem, na którym będzie prowadzona przedmiotowa działalność,
z zastrzeżeniem, że grzebowisko i spalarnia zwłok zwierzęcych może być zlokalizowane tylko na terenie przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na prowadzenie tego rodzaju działalności i w miejscu zapewniającym ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska;

3) teren, na którym prowadzona będzie działalność musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;

4) posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii i nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z wymogami art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1539 ze. zm.) stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;

5) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsce magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części,

c) narzędzia i środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części,

d) narzędzia i środki umożliwiające spalenie zwłok zwierzęcych i ich części, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach w tym zakresie, znajdujące się pod odpowiednim nadzorem technicznym,

e) miejsce do magazynowania odpadów powstałych w procesie spalania zwłok zwierzęcych i ich części, przed ich odbiorem przez specjalistyczną firmę,

f) środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony przez powiatowego lekarza weterynarii, obudowane i szczelne, zabezpieczone przed wyciekami, które posiadają aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

6) posiadać możliwości techniczne i organizacyjne zapewniające ciągłość świadczonych usług w przypadku unieruchomienia, wskutek awarii, wypadku, zniszczenia, środków transportu oraz środków technicznych, o których mowa w pkt 6;

7) zapewnić odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia na ich transport i zagospodarowanie.

2. Warunki określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami w postaci:

1) aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej "CEIDG" lub Krajowego Rejestru Sądowego;

2) decyzji powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającej spełnienie wymagań,
o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5;

3) tytułu prawnego do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, np.: odpis księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, itp.;

4) pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.) dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

5) wykazu środków transportu wraz z tytułem pranym do dysponowania nimi i dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do użytkowania;

6) umowy poświadczającej odbiór odpadów powstających w procesie spalania przez uprawniony podmiot;

7) opisu technologii jakie będą stosowane przy świadczeniu usług;

8) zaświadczenia lub oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku).

3. Przedsiębiorca na potwierdzenie spełniania wymagań zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust. 2 dokumentów w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Koza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe