Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/121/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 1593 oraz Dz. U. z 2015 r., poz. 87 i poz. 122) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w §2.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :

a) 9 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

b) 18 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

§ 3. Traci moc uchwała VI/69/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Pan Marian Błaszczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe