Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/98/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, Dz. U. z 2013 roku poz. 645, Dz. U. z 2013 roku poz. 1318, Dz. U. z 2014 roku poz. 379 oraz Dz. U. z 2014 roku poz. 1072) oraz art. 98a ust. 1, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518, Dz. U. z 2014 roku poz. 659, Dz. U. z 2014 roku poz. 805, Dz. U. z 2014 roku poz. 906, Dz. U. z 2014 roku poz. 822 oraz Dz. U.z 2014 roku poz. 1200) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VIII/68/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 roku Nr 160 poz. 1500) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą Nr XIX/153/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 rokuNr 389 poz. 3981) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.otrzymuje brzmienie:

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 1% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.";

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału tej nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres tego prawa, na 1% różnicy wartości jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością nieruchomości jaką nieruchomość ma po podziale.".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.


Krzysztof Kuchta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe