Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/53/15 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 49 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 3) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola, zwanych dalej "szkołami".

§ 2. 1. Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zwanego dalej "funduszem":

1) na Nagrody Prezydenta Miasta Zduńska Wola dla nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół
- 20% kwoty funduszu;

2) na Nagrody Dyrektorów Szkół dla nauczycieli - 80% kwoty funduszu.

2. Środki finansowe na nagrody, o których mowa w ust. 1, zabezpiecza się w planach finansowych szkół.

§ 3. 1. Prezydent Miasta, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, przekazuje do wiadomości dyrektorów szkół, informacje określające:

1) wysokość kwoty funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wraz z wysokością Nagrody Prezydenta Miasta Zduńska Wola;

2) wysokość kwot funduszy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dla poszczególnych szkół.

2. Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły nie może być wyższa od Nagrody Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

§ 4. 1. Nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1, przyznawane są corocznie, w terminie do dnia 14 października danego roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie.

3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

4. Nauczycielowi, któremu przyznano w danym roku Nagrodę Prezydenta Miasta Zduńska Wola, nie może być przyznana Nagroda Dyrektora Szkoły.

§ 5. 1. Przyznanie nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 uzależnione jest od osiągnięć nauczyciela, w tym dyrektora szkoły, w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

2. Nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1, mają charakter uznaniowy i wypłacane są w formie pieniężnej.

3. Nagrodę Prezydenta Miasta Zduńska Wola może otrzymać nauczyciel, w tym dyrektor szkoły, który spełnia co najmniej siedem kryteriów wymienionych w § 6.

4. Nagrodę Dyrektora Szkoły może otrzymać nauczyciel, który spełnia co najmniej pięć kryteriów wymienionych w § 6.


§ 6. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród:

1) w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone:

- w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, w sprawdzianach wewnętrznych przeprowadzanych w ramach nadzoru pedagogicznego lub w badaniach zewnętrznych jakości pracy szkoły,

- zajęciem przez ucznia lub drużyny miejsc I - III w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,

- zajęciem przez ucznia miejsc I - III w konkursach przedmiotowych, przeglądach i festiwalach, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich lub ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych,

b) podejmuje i upowszechnia działalność w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji, organizowania lekcji koleżeńskich i zajęć pokazowych,

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem mającym trudności w nauce,

d) posiada udokumentowane rezultaty w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych,

e) przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe wynikające z planu działania szkoły, a także inne uroczystości rocznicowe,

f) przygotowuje i organizuje uroczystości oświatowe, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i turystyczne o zasięgu gminnym i powiatowym,

g) prowadzi systematyczną i efektywną działalność wychowawczą,

h) prowadzi wyróżniającą działalność wychowawczą w klasie polegającą między innymi na organizowaniu wycieczek, wyjść uczniów na spektakle, koncerty, wystawy, spotkania, itp.,

i) propaguje i organizuje w szkole akcje charytatywne, proekologiczne lub prozdrowotne,

j) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej;

2) w zakresie pracy opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

a) wyróżnia się w niesieniu pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich, patologicznych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

b) udziela pomocy uczniom z zaburzeniami w rozwoju, mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w grupie,

c) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi, złego zachowania,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,

e) podejmuje inicjatywy i realizuje zadania istotnie zwiększające udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,

f) rozwija formy współpracy szkoły z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, organizacjami pozarządowymi, policją, jednostkami systemu ochrony zdrowia,

g) organizuje konsultacje, prelekcje, odczyty i wykłady pedagogiczne dla rodziców;

3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły:

a) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

b) aktywnie pracuje w stałych lub doraźnych komisjach rady pedagogicznej,

c) opiekuje się studentami podczas praktyk studenckich,

d) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

e) prowadzi aktywną działalność promocyjną szkoły, poprzez pisanie artykułów, organizowanie wystaw, dokumentowanie dorobku szkoły, opracowywanie biuletynów,

f) współpracuje z mediami, organizacjami pozarządowymi,

g) pozyskuje dla szkoły środki pozabudżetowe,

h) inicjuje udział w programach edukacyjnych,

i) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

4) w zakresie zarządzania szkołą:

a) wzorcowo kieruje szkołą,

b) troszczy się o mienie szkoły i podejmuje efektywne działania na rzecz poprawy bazy materialnej szkoły,

c) tworzy warunki dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

d) dba o wysoki poziom pracy szkoły poprzez realizację prawidłowej polityki kadrowej, właściwą organizację pracy,

e) realizuje zalecenia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

f) osiąga dobre wyniki pracy organizacyjno-administracyjnej szkoły, potwierdzone wynikami kontroli i wizytacji,

g) racjonalnie i zgodnie z prawem gospodaruje środkami budżetowymi,

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

i) dobrze współpracuje z organem prowadzącym, z radą pedagogiczną i radą rodziców.

§ 7. 1. Nagroda Prezydenta Miasta Zduńska Wola przyznawana jest z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta lub na wniosek:

1) dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły;

2) rady rodziców;

3) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli danej szkoły.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły nie może wystąpić podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Zduńska Wola stanowi załącznik
nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Nagroda Dyrektora Szkoły przyznawana jest z własnej inicjatywy dyrektora szkoły
lub na wniosek:

1) rady pedagogicznej;

2) rady rodziców;

3) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli danej szkoły.

2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły stanowi załącznik nr 2 do uchwały.


§ 9. 1. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 należy składać w terminie:

1) do dnia 15 września każdego roku - w przypadku nagród przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

2) na miesiąc przed planowanym terminem wręczenia nagrody - w przypadku nagród przyznawanych w terminie określonym w § 4 ust. 2.

2. Wnioski należy składać odpowiednio:

1) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Zduńska Wola - w przypadku wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Zduńska Wola;

2) w sekretariacie szkoły - w przypadku wniosków o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły.

3. Wnioski złożone po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski zawierające braki formalne, które nie zostały usunięte przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do ich usunięcia, pozostaną nierozpatrzone.

5. W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3 oraz w § 8 ust. 2, należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez kandydata do otrzymania nagrody, z okresu ostatnich 2 lat lub od momentu otrzymania poprzedniej nagrody.

§ 10. 1. Decyzję o przyznaniu Nagrody Prezydenta Miasta Zduńska Wola podejmuje Prezydent Miasta.

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Zduńska Wola podlegają weryfikacji pod względem formalnym przez upoważnionego pracownika biura właściwego do spraw edukacji i zaopiniowaniu przez I Zastępcę Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

§ 11. Decyzję o przyznaniu Nagrody Dyrektora Szkoły podejmuje dyrektor danej szkoły po zapoznaniu się z opiniami rady pedagogicznej szkoły i zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli działających na terenie szkoły.

§ 12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, otrzymuje dyplom, którego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.

§ 13. Traci moc uchwała nr LVII/662/2002 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu ich przyznania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Witold Gwiazda


Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/53/15
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
DLA NAUCZYCIELA/DYREKTORA SZKOŁY

1) Imię i nazwisko kandydata .................................................................................................................

2) Data urodzenia ....................................................................................................................................

3) Wykształcenie, specjalność .................................................................................................................

4) Stanowisko ..........................................................................................................................................

5) Poziom awansu zawodowego .............................................................................................................

6) Nazwa szkoły, w której kandydat jest zatrudniony ............................................................................

.....................................................................................................................................................

7) Staż pracy pedagogicznej ....................................................................................................................

8) Staż pracy w danej szkole ............................, w tym na stanowisku kierowniczym ..........................

9) Wymiar zatrudnienia ...........................................................................................................................

10) Ostatnia ocena pracy/ocena dorobku zawodowego (poziom, data) .................................................

....................................................................................................................................................

11) Dotychczas otrzymane nagrody (data, organ przyznający) ..............................................................

.....................................................................................................................................................

12) Uzasadnienie

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

13) Data sporządzenia wniosku ...............................................................................................................

14) Organ wnioskujący (podpis i pieczęć) ..............................................................................................

15) Opinia I Zastępcy Prezydenta Miasta pozytywna/negatywna*) (podpis i pieczęć) ...........................

......................................................................................................................................................

16) Decyzja Prezydenta Miasta zatwierdzam/nie zatwierdzam*) (podpis i pieczęć) ..............................

......................................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/53/15
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY
.....................................................
DLA NAUCZYCIELA

1) Imię i nazwisko kandydata .................................................................................................................

2) Data urodzenia ...................................................................................................................................

3) Wykształcenie, specjalność ................................................................................................................

4) Stanowisko ........................................................................................................................................

5) Poziom awansu zawodowego ...........................................................................................................

6) Nazwa szkoły, w której kandydat jest zatrudniony ..........................................................................

...................................................................................................................................................

7) Staż pracy pedagogicznej ..................................................................................................................

8) Staż pracy w danej szkole ............................, w tym na stanowisku kierowniczym .........................

9) Wymiar zatrudnienia ..........................................................................................................................

10) Ostatnia ocena pracy/ocena dorobku zawodowego (poziom, data) ................................................

....................................................................................................................................................

11) Dotychczas otrzymane nagrody (data, organ przyznający) .............................................................

....................................................................................................................................................

12) Informacja o opinii rady pedagogicznej (data) ................................................................................

13) Informacja o opinii zakładowej organizacji związkowej (data) .......................................................

14) Uzasadnienie

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

15) Data sporządzenia wniosku ..............................................................................................................

16) Organ wnioskujący (podpis i pieczęć) ..............................................................................................

17) Decyzja Dyrektora Szkoły ............. zatwierdzam/nie zatwierdzam*) (podpis i pieczęć) .................

....................................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe