Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/54/15 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 90 ust. 1f ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191,1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) w związku z art. 13 i art. 1 pkt 20 lit b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą realizowały na terenie Gminy Miasto Zduńska Wola zadania wychowania przedszkolnego, otrzymując dotację w wysokości i na zasadach, o których mowa w art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy o systemie oświaty, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Witold Gwiazda


Załącznik do uchwały nr VII/54/15
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą realizowały
na terenie Gminy Miasto Zduńska Wola zadania wychowania przedszkolnego,
otrzymując dotację w wysokości i na zasadach, o których mowa w art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c
ustawy o systemie oświaty

§ 1. Regulamin otwartego konkursu ofert określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, które będą realizowały na terenie Miasta Zduńska Wola wychowanie przedszkolne na zlecenie Miasta Zduńska Wola.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.);

2) Mieście - należy przez to rozumieć gminę Miasto Zduńska Wola;

3) Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zduńska Wola;

4) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zduńska Wola;

5) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego, przeprowadzony zgodnie z przepisami art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.);

6) podmiocie - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, prowadzące na terenie Miasta niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które złożyły oferty konkursowe;

7) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą realizowały na terenie Gminy Miasto Zduńska Wola zadania wychowania przedszkolnego, otrzymując dotację w wysokości i na zasadach, o których mowa w art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych i prawnych innych niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, prowadzących na terenie Miasta niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta.

2. Przystępując do konkursu osoby prowadzące odpowiednio niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego składają zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1b lub 1c ustawy.

3. Oferta oprócz zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, powinna zawierać:

1) informację o lokalizacji i adresie prowadzonego niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego;

2) opis realizowanego w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego programu nauczania, wychowania i opieki, w tym w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

3) wykaz stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowy opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób uczestniczących w procesie nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy, w tym nauczycieli tego niepublicznego przedszkola lub niepublicznej inne formy wychowania przedszkolnego;

4) imienną informację o osobie kierującej niepublicznym przedszkolem lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego;

5) imienną informację o osobie sprawującej nadzór pedagogiczny w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego i jej kwalifikacje;

6) wykaz stanowisk niepedagogicznych;

7) informację o ofercie dodatkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych poza podstawą wychowania przedszkolnego;

8) informację dotyczącą doświadczenia w prowadzeniu niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego;

9) szczegółowy opis bazy lokalowej, w której prowadzone jest wychowanie przedszkolne, wraz z wyszczególnieniem wyposażenia pomieszczeń w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

10) opis placu zabaw oraz jego wyposażenia lub informację o jego braku;

11) informację o planowanej do przyjęcia liczbie dzieci, z podziałem na grupy wiekowe, na zasadach określonych w konkursie;

12) dane kontaktowe osoby uprawnionej do udzielania wyjaśnień w sprawie oferty, tj. numer telefonu, adres e-mail, numer faksu.

§ 4. 1. Konkurs, o którym mowa w § 1, ogłasza Prezydent Miasta.

2. Ogłoszenie o konkursie winno zawierać informacje o:

1) celu konkursu - rodzaju zadania;

2) wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) wymaganych dokumentach;

5) terminie i warunkach realizacji zadania;

6) kryteriach, jakie musi spełniać oferent;

7) terminie i miejscu składania ofert;

8) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert;

9) terminie otwarcia ofert i dokonania wyboru ofert.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu;

2) na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu;

3) na stronie internetowej urzędu.

4. Oferty wraz załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, podpisane przez uprawnione do tego osoby, składa się w formie pisemnej w urzędzie, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.

5. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, Prezydent Miasta powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", i wyznacza jej przewodniczącego.

2. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania i uzyskają najwyższą liczbę punktów.

3. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przewodniczący.

4. Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 261, ze zm.), dotyczące wyłączenia pracownika z postępowania.

5. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

6. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, który w sprawach nieuregulowanych w regulaminie ustala zasady postępowania komisji.

7. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.

8. Po zakończeniu prac komisja sporządza protokół z rozpatrzenia ofert, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu komisji.

9. Protokół z rozpatrzenia ofert, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności:

1) datę konkursu i terminy posiedzeń komisji;

2) skład komisji konkursowej;

3) nazwy podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które złożyły oferty w konkursie;

4) nazwy podmiotów, których oferty nie były rozpatrywane lub zostały odrzucone z podaniem przyczyn nierozpatrzenia lub odrzucenia;

5) liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom wraz z uzasadnieniem;

6) propozycję podmiotów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i które komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta do zlecenia prowadzenia wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych w art. 90 ust. 1b i ust. 1c ustawy.

7) rekomendację komisji innego niż w pkt 6 sposobu zakończenia konkursu.

10. Obsługę administracyjną komisji zapewnia biuro urzędu właściwe do spraw edukacji.

§ 6. 1. Komisja dokonuje otwarcia ofert w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

2. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, tj. kompletności załączników wynikających z § 3 ust. 2 i 3.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucane.

5. Komisja może wezwać podmiot do dokonania poprawek w ofercie, jeśli wynikają one z oczywistych błędów pisarskich.

§ 7. 1. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie przez komisję według następujących kryteriów:

1) możliwości organizacji wychowania przedszkolnego, zgodnie z aktualnymi potrzebami Miasta;

2) liczby miejsc w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego;

3) dotychczasowego doświadczenia podmiotu w realizacji zadań wychowania przedszkolnego;

4) atrakcyjności realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) organizacji niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;

6) możliwości zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) oferty zajęć dodatkowych realizowanych poza podstawą programową oraz sposobu organizacji zajęć dodatkowych;

8) istniejącej bazy lokalowej, w tym powierzchni na jedno dziecko w oddziale;

9) wyposażenia placówki i placu zabaw;

10) poziomu wykształcenia i doświadczenie kadry oraz posiadania dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli, które mogą być wykorzystane w pracy z dziećmi.

2. Kryteria wyboru ofert, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również w przypadku, gdy do konkursu została zgłoszona tylko jedna oferta.

3. Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu i poszczególnych pomieszczeń niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, podmiotów które złożyły oferty w konkursie, w obecności osób prowadzących te niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Z oględzin spisuje się protokół, który załącza się do protokołu z rozpatrzenia ofert.

4. Dokonując oceny oferty pod względem merytorycznym i wyboru najkorzystniejszej oferty każdy z członków komisji przyznaje punkty w skali od 0 do 5 za poszczególne kryterium, o którym mowa w ust. 1.

5. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przy ocenie jednej oferty stanowi liczbę punktów uzyskanych przez tę ofertę.

6. Przewodniczący komisji niezwłocznie po zakończeniu prac komisji, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia prac komisji, przekazuje dokumentację konkursową Prezydentowi Miasta.

7. Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta. Od decyzji Prezydenta Miasta nie przysługuje odwołanie.

8. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, z zastrzeżeniem ust. 9, następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta zatwierdzającego wynik konkursu.

9. Prezydent Miasta może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o odstąpieniu przez Prezydenta Miasta od rozstrzygnięcia podaje się do wiadomości w sposób zgody z art. 4 ust. 3.

10. Unieważnienie konkursu przez Prezydenta Miasta następuje gdy:

1) nie wpłynie żadna oferta;

2) żadna oferta nie spełni wymogów formalnych.

11. Wyniki konkursu podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w miejscach określonych w § 4 ust. 3 oraz pisemnie zawiadamia się oferentów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe