Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/54/15 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie likwidacji Technikum nr 2 w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98-100 Łask, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98-100 Łask

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a, art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Likwiduje się Technikum nr 2 w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98-100 Łask wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98-100 Łask poprzez wygaszanie naboru uczniów począwszy od roku szkolnego 2015/2016 i zakończenie postępowania likwidacyjnego z dniem 31 sierpnia 2016 r.

§ 2. Dotychczasowi uczniowie Technikum nr 2 w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98-100 Łask wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 13, 98-100 Łask będą kontynuowali naukę do dnia likwidacji wskazanego w § 1.

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 4. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Powiat Łaski. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Powiatu Łaskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego


Marek Aulak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe