Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie do Zespołu Szkół w Trębaczewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 62 ust. 5, w związku z art. 62 ust. 1 d, art. 5 c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877) Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2015 r. włącza się Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie ul. Zagrodowa 26 , 98-355 Działoszyn, do Zespołu Szkół w Trębaczewie, zwanego dalej Zespołem.

§ 2. W skład Zespołu wchodzić będą:

1) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie;

2) Gimnazjum w Trębaczewie;

3) Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie.

§ 3. 1. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązania włączanego Przedszkola.

2. Majątek włączanego Przedszkola staje się w całości majątkiem Zespołu.

3. Pracownicy włączanego Przedszkola staje się pracownikami Zespołu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Danuta Cieśla


Uzasadnienie

Włączenie Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie do Zespołu Szkół w Trębaczewie wynika z potrzeby racjonalizacji sieci szkół i placówek przedszkolnych w Gminie Działoszyn, dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb społeczności lokalnej oraz obniżenia wydatków w oświacie.

Od 1 września 2015 r. w skład Zespołu Szkół w Trębaczewie wchodzić będą: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie,Gimnazjum w Trębaczewie , Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie. Funkcjonowanie w ramach Zespołu przedszkola i szkoły podstawowej umożliwi łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej, zapewni wnikliwą diagnozę dojrzałości dziecka, ułatwi dostęp do specjalistów , wspierających indywidualny rozwój , w tym:logopedy, psychologa,pedagoga, a także nauczycieli, np: języka angielskiego.Zakłada się, iż skojarzenie procesu dydatkycznego na poszczególnych etapach będzie miało pozytywny wpływ na ciągłość nauczania, diagnozowanie problemów wychowawczych oraz przekazywanie wiedzy, postępach uczniów i wyrównywanie braków edukacyjnych.Po włączeniu Przedszkola do Zespołu zarządcą wszystkich placówek będzie Dyrektor Zespołu. Pozwoli to na ujednolicenie sposobu zarządzania-ponoszenia odpowiedzialności za majątek przez jednego dyrektora, prowadzenie polityki kadrowej, usprawniającej pracę wszystkich placówek, wchodzących w skład Zespołu, dającej jednocześnie równe szanse zatrudnienia pracownikom. Dyrektor poprzez połączony budżet uzyska zwiększoną elastyczność finansową, będzie odpowiedzialny za dokonywanie wspólnych zakupów, w kompleksowy sposób zadba o stan techniczny budynków. Równie istotna jest możliwość wspólnej realizacji zadań przez pracowników administracji i obsługi, co niewątpliwie usprawni pracę placówek oraz obniży koszty administracyjne.Włączenie Przedszkola do Zespołu nie zakłóci realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego żadnej z placówek. W pełniejszy sposób zostaną wykorzystane baza i pomoce dydaktyczne. Z perspektywy dzieci i uczniów zajęcia odbywać się będą w podobny sposób jak dotychczas. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych i rad rodziców, które zachowują swój status. Pozwoli natomiast na lepszą współpracę rad.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe