Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 131/2015 Wojewody Łódzkiego

z dnia 9 czerwca 2015r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Będkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będkowie w okręgu wyborczym Nr 5, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 30 sierpnia 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Będków.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 131/2015
Wojewody Łódzkiego z dnia 9 czerwca 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO RADY GMINY W BĘDKOWIE

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 11 czerwca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Łódzkiego zarządzającego wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będkowie w okręgu wyborczym Nr 5

do 21 czerwca 2015 r. *

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, granicach, numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 1 lipca 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie

do 6 lipca 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie

do 21 lipca 2015 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie list kandydatów na radnego

do 31 lipca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rudniku, będącej jednocześnie komisją właściwą dla głosowania korespondencyjnego

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Będków kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rudniku

do 9 sierpnia 2015 r. *

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Będkowie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rudniku

- sporządzenie spisu wyborców

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do 10 sierpnia 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do 21 sierpnia 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

28 sierpnia 2015 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

29 sierpnia 2015 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rudniku spisu wyborców

30 sierpnia 2015 r.

godz. 700 - 2100

- przeprowadzenie głosowania

* zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane
w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe