| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/214/15 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r.
poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/858/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2568).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do uchwały Nr XI/214/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Statut
Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, zwane dalej Centrum, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym Centrum jest Miasto Łódź.

§ 3. 1. Siedzibą Centrum jest Miasto Łódź, ul. Niciarniana 41.

2. Centrum działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Miasto Łódź.

Rozdział 2
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 4. 1. Głównym celem Centrum jest podejmowanie działań na rzecz ochrony
oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

2. Celem Centrum jest także podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju badań naukowych w dziedzinie uzależnień, w szczególności w zakresie metod terapeutycznych i systemów organizacji opieki medycznej nad osobami uzależnionymi
oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w tym zakresie.

§ 5. 1. Zadaniem Centrum jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań wynikających
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga i ich rodzinom, w szczególności związanych z:

1) badaniem, diagnozą i poradą lekarską;

2) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;

3) leczeniem;

4) badaniem, diagnozą, poradą i terapią psychologiczną;

5) orzekaniem o stanie zdrowia;

6) zapobieganiem powstawaniu szkód zdrowotnych (urazów i chorób) poprzez działania profilaktyczne;

7) poradami i konsultacjami profilaktycznymi;

8) poradami dietetycznymi;

9) rehabilitacją leczniczą i readaptacją.

2. Do zadań Centrum należy także:

1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, koordynacyjnej, metodyczno-organizacyjnej, szkoleniowej i naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, nauk humanistycznych i nauk o zdrowiu, w tym także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-informacyjnych w zakresie telemedycyny;

2) organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych i grup wsparcia oraz współpraca z podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień;

3) kompleksowa, bezpłatna i całodobowa pomoc dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego;

4) projektowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktycznych oraz promujących zdrowy styl życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

5) realizacja zadań zlecanych przez Miasto Łódź;

6) realizacja badań naukowych w ramach porozumień zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

3. Centrum realizuje zadania będące zadaniami własnymi gminy, w szczególności
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

§ 6. Zakres świadczeń udzielanych przez Centrum obejmuje:

1) specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie psychiatrii i uzależnień oraz chorób współistniejących, zaburzeń psychicznych udzielaną w warunkach ambulatoryjnych, stacjonarnych lub w miejscu pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń poprzez:

a) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych oraz rehabilitacyjnych,

b) realizację programów psychoterapii;

2) realizację programów rehabilitacyjno-readaptacyjnych;

3) promocję zdrowia i profilaktykę uzależnień;

4) interwencje kryzysowe.

Rozdział 3
Organy i struktura organizacyjna Centrum

§ 7. 1. Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Centrum.

2. Dyrektor Centrum podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Centrum.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Centrum nawiązuje Prezydent Miasta Łodzi na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 8. 1. Dyrektor Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum.

2. Dyrektor Centrum ustala regulamin organizacyjny Centrum, określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub statucie.

§ 9. Centrum prowadzi działalność leczniczą:

1) w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Opieki Ambulatoryjnej;

2) w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - w przedsiębiorstwie
o nazwie Zespół Opieki Stacjonarnej;

3) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne -
w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Nieszpitalnej Opieki Stacjonarnej.

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Zespołu Opieki Ambulatoryjnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych tworzy jednostka organizacyjna Zakład Psychoterapii Uzależnień - Łódź ul. Niciarniana 41 z następującymi komórkami organizacyjnymi:

1) Poradnią Leczenia Uzależnień - Łódź, ul. Niciarniana 41;

2) Poradnią Leczenia Uzależnień - Łódź, ul. Kilińskiego 232;

3) Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych - Łódź, ul. Niciarniana 41;

4) Poradnią Psychologiczną - Łódź, ul. Niciarniana 41;

5) Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Łódź, ul. Niciarniana 41;

6) Poradnią Zdrowia Psychicznego - Łódź, ul. Niciarniana 41;

7) Poradnią Promocji Zdrowia - Łódź, ul. Niciarniana 41.

2. Strukturę organizacyjną Zespołu Opieki Stacjonarnej tworzy jednostka
organizacyjna Zakład Medycyny Uzależnień - Łódź ul. Kilińskiego 232 z następującymi komórkami organizacyjnymi:

1) Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji) - Łódź,
ul. Kilińskiego 232;

2) Oddziałem Leczenia Uzależnień - Łódź, ul. Niciarniana 41;

3) Działem Farmacji - Łódź, ul. Kilińskiego 232.

3. Strukturę Zespołu Nieszpitalnej Opieki Stacjonarnej tworzy Zakład Diagnostyczno-Obserwacyjny - Łódź, ul. Kilińskiego 232, w skład którego wchodzi Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny - Łódź, ul. Kilińskiego 232;

4. Strukturę organizacyjną Centrum w zakresie świadczeń socjalno-bytowych, readaptacyjnych i rehabilitacji społecznej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych tworzy Zakład Rehabilitacji i Readaptacji - Łódź, ul. Niciarniana 41, w skład którego wchodzą:

1) Hostel - noclegownia, Łódź ul. Przybyszewskiego 251/253;

2) Hostel - noclegownia, Łódź ul. Niciarniana 41;

3) Hostel dla sprawców przemocy domowej - noclegownia, Łódź ul. Niciarniana 41.

5. Strukturę organizacyjną Centrum w zakresie działalności naukowo-badawczej
i szkoleniowej tworzy Pracownia Badań nad Uzależnieniami - Łódź, ul. Niciarniana 41.

6. Pozostałą strukturę organizacyjną Centrum tworzą inne komórki organizacyjne i stanowiska pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.

Rozdział 4
Rada Społeczna Centrum

§ 11. 1. Rada Społeczna działająca przy Centrum, zwana dalej Radą Społeczną,
jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Centrum oraz organem doradczym Dyrektora Centrum.

2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
o działalności leczniczej.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin działalności Rady Społecznej.

§ 12. 1. Radę Społeczną w składzie 5 osób powołuje i odwołuje Rada Miejska w Łodzi.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący - osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Łodzi;

2) członkowie;

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) trzy osoby wybrane przez Radę Miejską w Łodzi.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji
w przypadku:

1) rezygnacji z członkostwa;

2) wniosku podmiotu delegującego daną osobę;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.

§ 13. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Centrum przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył Centrum.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa

§ 14. Centrum jest prowadzone w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania.

§ 15. 1. Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.

2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową opierając się na planie finansowym ustalanym przez Dyrektora Centrum i zaopiniowanym przez Radę Społeczną.

3. Centrum uzyskuje środki finansowe na podstawie umów zawartych z podmiotami publicznymi, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia i Miastem Łódź
oraz ze sprzedaży usług nieobjętych koszykiem gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

4. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z działalności gospodarczej,
nieograniczającej działalności statutowej w zakresie:

1) usług hostelowych;

2) usług wydawniczych związanych z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą;

3) usług parkingowych;

4) usług związanych z pomiarem zawartości alkoholu w organizmie, implantacją leków wspierających trzeźwość oraz detoksykacją, w tym w warunkach domowych;

5) usług związanych z prowadzeniem szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych innych niż określone w § 5 ust. 2 pkt 1.

5. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy i najmu
w całości są przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej Centrum.

§ 16. 1. Prezydent Miasta Łodzi wybiera, w trybie określonym przepisami prawa, biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, zatwierdza Prezydent Miasta Łodzi.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »