| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Skierniewice

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych określonych w "Regulaminie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Skierniewice", stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/28/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych przy aktualizacji dokumentów: Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2000-2015 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 109, poz. 1099).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon


Załącznik do Uchwały Nr VIII/78/2015
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA SKIERNIEWICE


I. Zasady ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie mowa o:

1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Skierniewice;

2) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Skierniewice;

3) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Skierniewice;

4) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Skierniewice;

5) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 - 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

6) ekspercie społecznym - należy przez to rozumieć wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny;

7) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Skierniewice.

§ 2. 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawach ważnych dla Miasta.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji społecznych nie został określony w przepisach odrębnych.

§ 3. 1. Celem konsultacji społecznych jest:

1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania Miastem;

2) poznanie opinii i propozycji mieszkańców do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących poddanych konsultacjom spraw;

3) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań;

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2. Konsultacje społeczne polegać mogą na:

1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

3. Konsultacje społeczne, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców z określonego terenu Miasta;

3) środowiskowy - dotyczący mieszkańców reprezentujących określone środowiska społeczne, zawodowe, branżowe.

II. Formy przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 4. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta mogą być prowadzone w formie:

1) ankiet wypełnianych przez respondentów;

2) sondaży;

3) otwartych spotkań konsultacyjnych lub warsztatów z mieszkańcami z możliwością składania opinii i uwag dotyczących konsultowanego zagadnienia;

4) zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego;

5) innej niż określone w pkt 1-4, wynikającej ze specyfiki przedmiotu konsultacji.

2. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji, każdorazowo będzie dokonywać Prezydent po zasięgnięciu w tej kwestii opinii merytorycznej komisji Rady.

3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

§ 5. Konsultacje w formie ankiet wypełnianych przez respondentów prowadzone będą m.in. poprzez:

1) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice;

2) opublikowanie formularza ankiety na stronie internetowej Miasta;

3) udostępnienie formularzy ankiet w Urzędzie Miasta Skierniewice lub w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta.

§ 6. Konsultacje w formie sondaży prowadzone będą m.in. poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta informacji na temat sprawy objętej konsultacjami oraz umożliwienie odpowiadającym wyboru jednej spośród trzech odpowiedzi: "pozytywna", "negatywna", "brak zdania".

§ 7. 1. Otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami z możliwością składania opinii i uwag dotyczących konsultowanego zagadnienia zwołuje Prezydent.

2. O zwołaniu otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Prezydent informuje Radę.

3. Jeżeli otwarte spotkania konsultacyjne odbywają się w dni powszednie, to powinny odbywać się w godzinach o największej dostępności dla przeprowadzenia dialogu społecznego.

4. Z otwartego spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone opinie i uwagi oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.

§ 8. Dopuszcza się możliwość powierzenia ekspertom społecznym przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu.

III. Tryb inicjowania konsultacji

§ 9. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy własnej Prezydenta, Rady lub na wniosek:

1) grupy co najmniej 7 radnych Rady;

2) grupy co najmniej 100 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze;

3) reprezentacji co najmniej dwóch organizacji pozarządowych, których profil działalności wynikający z zapisów statutowych organizacji wskazuje na merytoryczny związek z tematyką konsultacji.

2. Rada występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której podaje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

§ 10. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) proponowany zasięg konsultacji;

3) propozycję terminu konsultacji;

4) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji;

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 1 powinien zawierać także:

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu lub osób wchodzących w skład zespołu roboczego przedstawicieli mieszkańców;

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i podpisy.

3. Prezydent rozpatruje wniosek uwzględniając istotę przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanej formy i terminu konsultacji. O wyniku rozpatrzenia wniosku Prezydent informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

IV. Procedura prowadzenia konsultacji

§ 11. 1. Prezydent wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się:

1) przedmiot konsultacji;

2) zasięg konsultacji;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) formy przeprowadzenia konsultacji;

5) osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Zarządzenie Prezydenta w sprawie przeprowadzenia konsultacji umieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscach użyteczności publicznej określonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 oraz w zwyczajowo przyjętej formie, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią.

4. Wskazane jest bezpośrednie informowanie mieszkańców o warunkach określonych w ust. 2 pkt 1-5, z wykorzystaniem dostępnych instrumentów dialogu społecznego.

5. Informacja o konsultacjach powinna być rozesłana do lokalnych mediów.

6. Informacja o konsultacjach publikowana jest co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji. W uzasadnionych przypadkach informacja może być publikowana co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 12. Czas trwania konsultacji społecznych nie powinien być krótszy niż 7 dni.

V. Postanowienia końcowe

§ 13. Konsultacje z uwagi na ich podstawę prawną mogą być obligatoryjne i fakultatywne.

§ 14. Obowiązkowym konsultacjom przeprowadzanym przez Prezydenta podlegają dokumenty o charakterze strategicznym i programowym, dotyczące rozwoju Miasta.

§ 15. Prezydent podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 21 dni od ich zakończenia.

§ 16. 1. Prezydent zarządza zamieszczenie na stronie internetowej Miasta:

1) treści wniosków o przeprowadzenie konsultacji;

2) treści dokumentacji związanych z zakończonymi, prowadzonymi oraz planowanymi konsultacjami.

2. Prezydent może zarządzić prowadzenie moderowanego forum internetowego na stronie internetowej Miasta, od rozpoczęcia do zakończenia poszczególnych konsultacji.

§ 17. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Prezydenta.

§ 18. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie.

§ 19. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »