Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków", zatwierdzonego uchwałą nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r.,

Rada Miejska w Strykowie uchwala :

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki, zwany dalej planem, składający się z:

1) tekstu planu;

2) rysunku planu w skali 1 : 1 000, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Granice planu określone w załączniku graficznym do uchwały Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki, wyznaczone zostały na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, poza ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) obszarze objętym planem - należy przez to rozumieć obszar w granicach określonych w §2;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1 000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru, którego granice określono w §2, o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który w wyniku realizacji ustaleń planu dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi oraz któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe;

8) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, liczonych po zewnętrznym obrysie ścian tych budynków, do powierzchni działki budowlanej;

9) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po zewnętrznym obrysie ścian, do powierzchni działki budowlanej;

10) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną wysokość budynku lub jego części mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyższego punktu stropodachu lub przekrycia budynku;

11) minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć minimalny procentowy udział terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wód powierzchniowych na tym terenie;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznej ściany budynku (oprócz wysuniętych poza tę ścianę gzymsów, okapów, wykuszy, otwartych tarasów i balkonów oraz elementów wejść do budynku, takich jak schody, pochylnie, rampy, zadaszenia, pod warunkiem, że nie wykraczają one poza linie rozgraniczającą terenu), od linii rozgraniczającej drogi publicznej, granicy działki lub innego obiektu zgodnie z rysunkiem planu;

13) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, wydzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

14) obiektach produkcyjnych, składach i magazynach - należy przez to rozumieć obiekty związane z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi oraz obiekty przeznaczone do składowania i magazynowania;

15) obiektach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, nie wytwarzająca metodami przemysłowymi dóbr materialnych, mająca na celu zaspokojenie potrzeb ludności;

16) obiektach obsługi komunikacji samochodowej - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia służące do ekspozycji i sprzedaży pojazdów, detalicznej dystrybucji paliw oraz obsługi technicznej pojazdów samochodowych;

17) reklamie - należy przez to rozumieć obiekty składające się z konstrukcji nośnej oraz nośnika reklamy takiego jak tablica, neon, symbol przestrzenny, a także wszelkie znaki, napisy i oznaczenia pozwalające powiązać ich znaczenia z określoną firmą, przedsiębiorstwem lub inną formą działalności gospodarczej jak również produktami, wyrobami i usługami;

18) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

19) strefie bezpieczeństwa napowietrznej linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć pas technologiczny od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV (o szerokości 36 m - po 18 m w obie strony od osi linii) oraz średniego napięcia 15kV (o szerokości 12 m - po 6 m w obie strony od osi linii), w którym ze względu na ochronę przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska oraz ze względu na potrzeby eksploatacyjne, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;

20) ekologicznych nośnikach energii - należy przez to rozumieć stosowanie jako źródeł ciepła pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych spalanych w urządzeniach o wysokim poziomie czystości emisji;

21) nośnikach energii odnawialnej - należy przez to rozumieć takie nośniki, które regenerują się wystarczająco szybko i których zasoby praktycznie nie wyczerpują się;

22) nośnikach energii nieodnawialnej - należy przez to rozumieć takie nośniki, których zasoby są ograniczone i które wyczerpują się w miarę eksploatacji. Do tej kategorii zaliczamy wszystkie paliwa kopalne: wszystkie energetyczne odmiany węgla, ropę naftową, gaz ziemny;

23) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny zjazd lub wejście na działkę;

24) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 120;

25) kolorach pastelowych - należy przez to rozumieć barwy jasne, łagodne, spokojne, niekrzykliwe, niejaskrawe, nieintensywne, często zawierające dużą domieszkę bieli;

26) kolorach jaskrawych - należy przez to rozumieć kolory o intensywnej barwie, mocne, ostre, wyraziste, rażące w oczy, nasycone.

2. Pozostałe pojęcia, nie wymienione powyżej i użyte w niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 4. Dla obszaru objętego planem ustala się:

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;

9) stawki procentowe, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych.

§ 5. Dla obszaru objętego planem nie ustala się:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefy bezpieczeństwa napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia (110kV, 15kV);

5) przeznaczenie terenów,

6) tereny zmeliorowane.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem

§ 7. Na obszarze objętym planem wydziela się tereny oznaczone symbolami, dla których ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem P;

2) teren autostrady A2, oznaczony na rysunku planu symbolem KDA;

3) teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego - poszerzenie pasa drogowego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDGP;

4) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;

5) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) obowiązek lokalizowania zabudowy na działce zgodnie z ustaleniami rysunku planu dotyczącymi nieprzekraczalnej linii zabudowy;

2) dopuszcza się lokalizację reklam i szyldów:

a) w płaszczyźnie ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń od strony drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej na rysunku planu symbolem KDGP oraz autostrady oznaczonej na rysunku planu symbolem KDA, o powierzchni do 15 m2,

b) w płaszczyźnie elewacji budynku o powierzchni do 15 m2,

c) w formie wolnostojącej o powierzchni do 15 m2 i wysokości nośnika do 10 m,

d) w innej formie, jako urządzenia reklamowe: np. maszty flagowe, balony reklamowe o wys. do 15 m;

3) zakaz umieszczania reklam o zmiennej, świecącej ekspozycji;

4) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych budynków oraz ogrodzeń;

5) zakaz określony w pkt. 4) nie dotyczy oznaczeń logo firmy.

§ 9. Ustala się następujące zasady lokalizacji i gabarytów ogrodzeń :

1) sytuowanie ogrodzeń działek w wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających dróg;

2) obowiązek stosowania ogrodzeń ażurowych, których powierzchnia prześwitu wynosi co najmniej 30%, w przypadku ogrodzeń frontowych (od strony drogi);

3) dopuszcza się stosowanie w ogrodzeniach podmurówki o maksymalnej wysokości 0,6 m;

4) maksymalną wysokość ogrodzeń razem z podmurówką: 2,2 m;

5) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

1) zakaz:

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem realizowania inwestycji celu publicznego,

b) lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,

c) lokalizowania elektrowni wiatrowych;

d) wytwarzania i składowania odpadów z grupy niebezpiecznych,

e) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;

2) obowiązek:

a) ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie w obiektach budowlanych instalacji, których eksploatacja nie spowoduje przekroczenia standardów jakości emisyjnych powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,

b) ogrzewania lokalnego budynków z ekologicznych nośników energii,

c) ochrony wód podziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w których prowadzona działalność może spowodować zanieczyszczenie gruntów lub wód, ochrony wód podziemnych poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w obiektach budowlanych, w których prowadzona działalność może spowodować zanieczyszczenie tych wód

d) gromadzenia odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) podczyszczania ścieków przemysłowych w miejscu ich powstawania w celu uzyskania parametrów określonych w przepisach odrębnych, umożliwiających odprowadzanie ich do sieci kanalizacji,

f) ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalności do granic działki lub terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

3) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

4) w przypadku naruszenia istniejącej sieci drenarskiej na terenach zmeliorowanych, wskazanych na rysunku planu, ustala się obowiązek jej przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Nie ustala się terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, ze względu na brak takich terenów.

§ 11. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P :

1) minimalną szerokość frontu działki budowlanej: 50,0 m,

2) minimalną powierzchnię działki budowlanej: 4.000 m2,

3) minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego - 70°.

2. Zasad i warunków wymienionych w ust. 1 nie stosuje się do działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej i regulacji stanu prawnego działek.

3. Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

§ 12. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: na terenach znajdujących się w strefach bezpieczeństwa napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia (110kV) oraz średniego napięcia (15kV):

1) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

2) zakaz nasadzeń roślinnością o naturalnej wysokości przekraczającej 3 m.

§ 13. Ustala się następujące wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa : dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej służącej w sytuacjach kryzysowych: ochronie przeciwpożarowej, realizacji zadań w zakresie wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania, zaopatrywaniu ludności w wodę pitną, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych;

Rozdział 3.
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem ustala się:

1) wyposażenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, gazową i telekomunikacyjną;

2) dopuszcza się wyposażenie terenu przeznaczonego pod zabudowę w sieci innych mediów technicznych, w tym sieć kanalizacji deszczowej;

3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz urządzeń z nimi związanych w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w pkt. 1 i 2 pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalną linią zabudowy;

5) zapewnienie dostępu właściwym służbom do wszystkich urządzeń i sieci w celu wykonywania bieżących konserwacji, napraw i remontów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę na cele gospodarcze i przeciwpożarowe ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) budowę sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem wymogów dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej do komunalnej oczyszczalni ścieków, znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem;

2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy i zapewnienia wszystkim odbiorcom możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci;

3) możliwość lokalizacji przepompowni ścieków;

4) obowiązek podczyszczania ścieków przemysłowych w miejscu ich wytwarzania, jeśli wskaźniki zanieczyszczeń przekraczać będą wielkości dopuszczalne, określone w przepisach odrębnych;

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo i przez infiltrację do ziemi po ich wcześniejszym oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych poprzez drenaż oraz sieć kanalizacji deszczowej;

3) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do dołów chłonnych do zbiorników retencyjnych lokalizowanych na działkach budowlanych lub w inny sposób zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz odprowadzania wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci napowietrzno - kablowej niskiego i średniego napięcia;

2) rozbudowę, przebudowę, modernizację istniejących sieci elektroenergetycznych oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV obejmującą przesunięcie słupów trakcyjnych, z zachowaniem strefy bezpieczeństwa od tej linii;

4) dopuszcza się skablowanie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz 15 kV; po skablowaniu tych linii strefa bezpieczeństwa wskazana na rysunku planu oraz ustalenia §12 przestają obowiązywać;

5) bezpośrednią dostawę energii elektrycznej poprzez przyłącza elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia;

6) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych SN/nn poza liniami rozgraniczającymi dróg.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł lokalnych i indywidualnych z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych tj. zapewniających wysoki poziom czystości emisji;

2) możliwość zaopatrzenia w ciepło energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz z projektowanych gazociągów średniego ciśnienia

2) do czasu wyposażenia terenu w sieć gazową dopuszcza się stosowanie zbiorników na gaz płynny (LPG);

8. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) obsługę telekomunikacyjną poprzez istniejące, rozbudowywane oraz projektowane sieci teletechniczne;

2) bezpośrednią obsługę telekomunikacyjną za pośrednictwem indywidualnych przyłączy;

3) możliwość lokalizowania przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: gromadzenie i segregację odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rozdział 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 15. 1. Powiązanie układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym, tj. z drogą krajową nr 14, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDGP, stanowi droga publiczna klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDL.

2. System komunikacji na obszarze objętym planem stanowią:

1) autostrada A2, oznaczona na rysunku planu symbolem KDA;

2) droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego - poszerzenie pasa drogowego, oznaczona na rysunku planu symbolem KDGP;

3) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;

4) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD.

3. Dla dróg, określonych w ust. 2, ustala się:

1) dla autostrady A2, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDA - szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z ustaleniami określonymi na rysunku planu;

2) dla drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 14) wschodnią linię rozgraniczającą drogi i poszerzenie pasa drogowego tej drogi, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDGP, zgodnie z ustaleniami określonymi na rysunku planu;

3) dla dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1KDL - o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 15 m do 25 m,

- 2KDL - szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,

4) dla drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD, zakończonej placem do zawracania - szerokość w liniach rozgraniczających od 11 m do 15 m.

5) dla drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD, zakończonej placem do zawracania - szerokość w liniach rozgraniczających 12 m.

4. Dla drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDGP (droga krajowa nr 14), ustala się:

1) obowiązek lokalizowania zabudowy wzdłuż tej drogi zgodnie z wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy;

2) obowiązek obsługi komunikacyjnej terenów położonych wzdłuż tej drogi poprzez wyznaczone na rysunku planu drogi publiczne klasy lokalnej i dojazdowej;

5. Dopuszcza się obsługę działek budowlanych z dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, przyjmując minimalną szerokość dróg nie mniejszą niż 12 m.

6. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu, w następujących odległościach:

1) od krawędzi jezdni autostrady A2, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDA, zgodnie z ustaleniami rysunku planu;

2) od krawędzi jezdni drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDGP, zgodnie z ustaleniami rysunku planu;

3) od linii rozgraniczających dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL i 2KDL : zgodnie z ustaleniami rysunku planu

4) od linii rozgraniczającej dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD i 2KDD : zgodnie z ustaleniami rysunku planu.

7. W zakresie miejsc postojowych ustala się:

1) dla obsługi zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej obowiązek:

a) realizacji minimum 1 miejsca postojowego na trzech pracowników zatrudnionych na zmianie;

b) realizacji minimum 2 miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

c) dostosowania liczby miejsc dla samochodów ciężarowych do programu zamierzenia inwestycyjnego.

2) dla obsługi zabudowy usługowej obowiązek:

a) realizacji minimum 1 miejsca postojowego na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu usługowego;

b) realizacji minimum 1 miejsca postojowego przeznaczonego do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

c) dostosowania liczby miejsc dla samochodów ciężarowych do programu zamierzenia inwestycyjnego.

8. Dla terenów dróg, o których mowa w ust. 2, ustala się obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:

1) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w §8;

2) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w §9;

3) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w §10;

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zawartych w §12;

5) wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa zawartych w §13;

6) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawarte w §14.

Rozdział 5.
Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 16. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1P do 2P, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, składy, magazyny;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty usługowe,

b) obiekty obsługi komunikacji samochodowej, w tym: stacje obsługi pojazdów, stacje paliw

c) garaże i budynki gospodarcze wolno stojące lub wbudowane w obiekt produkcyjny, magazynowy lub usługowy,

d) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

e) obiekty małej architektury,

f) miejsca postojowe,

g) drogi wewnętrzne;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 4.000 m2,

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: 60%,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 1,2,

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,1,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 10%,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- dla obiektów produkcyjnych i magazynowych: do 20 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych,

- dla obiektów usługowych i obiektów obsługi komunikacji samochodowej: do 12 m - do trzech kondygnacji nadziemnych,

- dla garaży i budynków gospodarczych wolno stojących: do 6 m - jedna kondygnacja nadziemna,

- w przypadku realizacji obiektów wieżowych i kominów oraz innych instalacji wymagających ze względów technologicznych innych wysokości dopuszcza się miejscowe podwyższenie obiektów i instalacji do wysokości nie większej niż 30 m; powyższe ograniczenie wysokości nie dotyczy przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej;

g) geometria dachów:

- dla obiektów produkcyjnych, magazynów: dachy płaskie .

- dla obiektów usługowych i obiektów obsługi komunikacji samochodowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 12o do 30o lub płaskie,

- dla garaży i budynków gospodarczych wolno stojących: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 12o do 30o lub płaskie,

h) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:

- materiały: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blachodachówka, pokrycia bitumiczne, membrana dachowa PVC, blacha,

- kolorystyka: barwy dachówki ceramicznej, odcienie koloru czerwonego, brązowego, grafitowego, szarego;

i) materiały i kolorystyka elewacji obiektów budowlanych:

- elewacje z tynku w gamie odcieni bieli, szarości, kolorów pastelowych oraz z kamienia, cegły, drewna, metalu i paneli metalowcyh,

- zakaz stosowania okładzin z PCV typu siding;

4) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) dla obiektów produkcyjnych, magazynów i obiektów usługowych dopuszcza się możliwość realizacji jednej kondygnacji podziemnej,

b) obowiązek obsługi komunikacyjnej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1P z dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL i 2KDL, oraz drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD,

- 2P z dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL i 2KDL,oraz drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDD,

5) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:

- ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w §8,

- lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w §9,

- ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w §10;

- zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości zawartych w §11,

- szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zawartych w §12,

- wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa zawartych w §13,

- zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w §14,

- zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawartych w §15.

§ 17. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3P, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, składy, magazyny;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty usługowe,

b) garaże i budynki gospodarcze wolno stojące lub wbudowane w obiekt produkcyjny, magazynowy lub usługowy,

c) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

d) obiekty małej architektury,

e) miejsca postojowe,

f) drogi wewnętrzne;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 4.000 m2,

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: 60%,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 1,2,

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,1,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 10%,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- dla obiektów produkcyjnych i magazynowych: do 25 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych,

- dla obiektów usługowych i obiektów obsługi komunikacji: do 12 m - do trzech kondygnacji nadziemnych,

- dla garaży i budynków gospodarczych wolno stojących: do 6 m - jedna kondygnacja nadziemna,

- w przypadku realizacji obiektów wieżowych i kominów oraz innych instalacji wymagających ze względów technologicznych innych wysokości dopuszcza się miejscowe podwyższenie obiektów i instalacji do wysokości nie większej niż 30 m; powyższe ograniczenie wysokości nie dotyczy przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej;

g) geometria dachów:

- dla obiektów produkcyjnych, magazynów: dachy płaskie .

- dla obiektów usługowych i obiektów obsługi komunikacji: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 12o do 30o lub płaskie,

- dla garaży i budynków gospodarczych wolno stojących: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 12o do 30o lub płaskie,

h) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:

- materiały: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blachodachówka, pokrycia bitumiczne, membrana dachowa PVC, blacha,

- kolorystyka: barwy dachówki ceramicznej, odcienie koloru czerwonego, brązowego, grafitowego, szarego;

i) materiały i kolorystyka elewacji obiektów budowlanych:

- elewacje z tynku w gamie odcieni bieli, szarości, kolorów pastelowych oraz z kamienia, cegły, drewna, metalu i paneli metalowych,

- zakaz stosowania okładzin z PCV typu siding.

4) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) dla obiektów produkcyjnych, magazynów i obiektów usługowych dopuszcza się możliwość realizacji jednej kondygnacji podziemnej,

b) obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3P z drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL,

c) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:

- ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w §8,

- lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w §9,

- ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w §10;

- zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości zawartych w §11,

- szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zawartych w §12,

- wymóg w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa zawartych w §13,

- zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w §14,

- zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawartych w §15.

§ 18. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy;

2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;

3) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w przypadku realizacji budynków, o których mowa w pkt 2 :

a) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 12 m,

b) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 12o do 45o lub płaskie;

c) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:

- materiały: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blachodachówka, pokrycia bitumiczne, blacha,

- kolorystyka: barwy dachówki ceramicznej, odcienie koloru czerwonego, brązowego, grafitowego,

d) materiały i kolorystyka elewacji obiektów budowlanych:

- elewacje z tynku w gamie odcieni bieli, szarości, kolorów pastelowych oraz z kamienia, cegły, drewna i metalu,

- zakaz stosowania okładzin z PCV.

4) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:

a) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w §8,

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w §9,

c) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w §10,

d) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zawartych w §12,

e) wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa zawartych w §13,

f) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w §14,

g) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawartych w §15.

Rozdział 6.
Ustalenia końcowe

§ 19. 1. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu w wysokości:

1) 0,1% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDGP, KDL, KDD;

2) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami P.

2. Nie ustala się stawki procentowej, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: R oraz KDA.

§ 20. W granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru położonego we wsi Sosnowiec - Pieńki, uchwalonego uchwałą Nr XXXI/248/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru położonego we wsi Sosnowiec - Pieńki", opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 04 kwietnia 2009 roku Nr 81 poz. 764.

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 maja 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 maja 2015 r.

Wykaz nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki

L.p.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres
zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla
nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strykowie
w sprawie rozpatrzenia uwag

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nie wniesiono żadnych uwag

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strykowie
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 z późn. zm.) Rada Miejska w Strykowie rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zadania własne gminy.

§ 2. W skład zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki, wchodzą:

1) wodociąg;

2) kanalizacja sanitarna;

3) kanalizacja deszczowa;

4) oświetlenie dróg i miejsc publicznych;

5) realizacja nowych dróg gminnych oraz modernizacji już istniejących.

§ 3. Sposób realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań gminy:

1) w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Prawo zamówień publicznych;

2) w oparciu o przepisy branżowe, np. prawo energetyczne;

3) terminy realizacji poszczególnych zadań - etapowanie w zależności od przyjętych zadań w corocznych budżetach gminy.

Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie należą do zadań własnych gminy i będą finansowane ze środków własnych inwestorów, na zasadach określonych przepisami odrębnymi.

§ 4. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych, odbywać się będzie poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy, w ramach m. in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji z funduszy krajowych,

c) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień,

d) innych środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją realizacji ustaleń uchwały XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec-Pieńki.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XXXI/248/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009 roku, opublikowanym w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 4 kwietnia 2009 roku, przedmiotowy teren przeznaczony jest na cele przemysłu, baz, składów, magazynów, usług oraz pod zalesienie. Niniejszy plan miejscowy, w nawiązaniu do rozwiązań przyjętych w obowiązującej Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków" zatwierdzonej uchwałą nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r., rezygnuje z przeznaczania terenów położonych bezpośrednio wzdłuż autostrady A2 na cele zalesień i przeznacza tereny na cele obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, dopuszczając usługi oraz pozostawia w północnej części teren w użytkowaniu rolniczym. Plan modyfikuje także układ komunikacyjny.

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P część obszaru obejmującego działki ewidencyjne o numerach 149/2, 150, 150/1, 150/2 jest własnością jednego właściciela. Obsługę komunikacyjną tego fragmentu terenu 1P stanowią drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL i 2KDL.

Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków", zatwierdzonej uchwałą nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe