Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/97/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz. 645, 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje :

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2016 roku tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 2. Zakres działania, zasady gospodarki finansowej oraz organizację wewnętrzną Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim określa statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wyposaża się w składniki mienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.


Krzysztof Kuchta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/97/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, zwany dalej "ZDiUM" jest jednostką budżetową Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 2. 1. Siedzibą "ZDiUM" jest Miasto Tomaszów Mazowiecki.

2. ZDiUM prowadzi działalność statutową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 2.
Zakres działania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

§ 3. 1. Do zadań "ZDiUM" z zakresu pełnienia funkcji zarządcy dróg publicznych i wewnętrznych należy:

1) opracowywanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

2) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;

3) pełnienie funkcji inwestora dla robót związanych z remontem i przebudową dróg;

4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

6) koordynacja robót w pasach drogowych;

7) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

8) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

9) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach;

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu i wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu na drogach;

16) sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami pasa drogowego;

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

18) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów, parków i terenów komunalnych;

19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych oraz pobieranie opłat za ich udostępnienie.

2. Do zadań "ZDiUM" w zakresie targowisk miejskich należy:

1) administrowanie targowiskami miejskimi, targowiskami osiedlowymi;

2) pełnienie funkcji inkasenta opłaty targowej;

3) przygotowywanie dokumentacji w celu utworzenia lub likwidacji targowiska miejskiego lub targowisk osiedlowych;

4) sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków dotyczących targowiska miejskiego i targowisk osiedlowych.

3. Do zadań "ZDiUM" z zakresu, utrzymania porządku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz z zakresu administrowania schroniskiem dla zwierząt i cmentarzem komunalnym i wojennym należy:

1) nadzór nad bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym organizowanie i nadzorowanie pielęgnacji zieleni, usuwania i sadzenia drzew, krzewów;

2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i pielęgnacją parków;

3) prowadzenie i koordynacja spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach komunalnych i w pasach drogowych;

4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i umieszczaniem tablic z nazwami ulic i placów;

5) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem elementów małej architektury (placami zabaw) znajdującymi się na terenie miasta;

6) rozliczanie poboru wody ze zdrojów ulicznych;

7) nadzór nad bieżącym utrzymaniem rezerwatu przyrody "Niebieskie Źródła";

8) wykonywanie całokształtu zadań związanych z administrowaniem toalet miejskich znajdujących się na terenie miasta;

9) prowadzenie spraw dotyczących usuniętych z drogi pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane;

10) administrowanie terenem Placu Kościuszki w zakresie bieżącej obsługi, utrzymania terenów utwardzonych i terenów zieleni;

11) utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Dąbrowskiej;

12) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych;

13) prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczącej grobów i cmentarzy wojennych;

14) współpraca ze związkami kombatanckimi w zakresie grobów i cmentarzy wojennych;

15) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt;

16) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

4. Do zadań "ZDiUM" z zakresu prowadzenia robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych należy:

1) organizowanie i nadzorowanie robót publicznych i prac interwencyjnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim;

2) organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;

3) organizowanie i nadzorowanie pracy społecznie użytecznej oraz nieodpłatnej kontrolowanej pracy przy współpracy z sądami i sądowymi kuratorami zawodowymi.

5. Do zadań "ZDiUM" z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego należy:

1) podejmowanie działań w zakresie realizacji istniejącego planu transportowego i jego aktualizacji;

2) badanie i analiza potrzeb przewozowych;

3) ustalanie w trybie określonym w ustawie zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki;

4) ustalanie zadań przewozowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania organizatora;

5) zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

6) przygotowywanie projektów systemów taryfowych stosowanych w komunikacji miejskiej;

7) organizowanie dystrybucji biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej wraz kontrolą biletów i windykacją należności za przejazd bez ważnego biletu;

8) budowa, konserwacja i utrzymanie przystanków, których właścicielem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz wiat usytuowanych w pasach drogowych;

9) ocena i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

10) opracowywanie oraz aktualizacja rozkładów jazdy w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

11) analiza zaspakajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umów zawartych z operatorem;

12) dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii;

13) administrowanie systemem informacji pasażerskiej.

§ 4. 1. Szczegółowe zadania ZDiUM określa jego Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora ZDiUM.

2. Regulamin organizacyjny wymaga zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

3. Regulamin organizacyjny ZDiUM określa w szczególności:

1) strukturę jednostki;

2) zasady funkcjonowania;

3) zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

§ 5. 1. Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor .

2. Stosunek pracy z Dyrektorem ZDiUM nawiązuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

3. Dyrektor ZDiUM działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i reprezentuje ZDiUM na zewnątrz.

4. Dyrektor ZDiUM wykonuje wobec pracowników ZDiUM czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

5. Do wykonywania zadań ZDiUM może być zatrudniony Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

6. Dyrektor ZDiUM może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom ZDiUM.

§ 6. Szczegółowy schemat organizacyjny ZDiUM określa Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 7. 1. Działalność ZDiUM finansowana jest z budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

2. Środki finansowe przeznaczone na działalność ZDiUM obejmują wynagrodzenia pracowników, koszty prowadzenia działalności oraz koszty realizacji zadań realizowanych przez ZDiUM.

3. ZDiUM rozlicza się z przekazanych przez Miasto środków finansowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. ZDiUM prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.

§ 8. ZDiUM posiada osobny rachunek bankowy, z którego może dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

Rozdział 5.
Mienie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

§ 9. ZDiUM gospodaruje przekazanym mu przez Prezydenta Miasta i uzyskanym przez siebie mieniem, wykorzystując je zgodnie z przeznaczeniem i zapewniając jego należytą ochronę.

§ 10. W przypadku likwidacji ZDiUM, o przeznaczeniu mienia będącego w jego dyspozycji decyduje Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 6.
Nadzór nad Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

§ 11. 1. Nadzór nad działalnością ZDiUM sprawuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, który dokonuje oceny pracy Dyrektora ZDiUM.

2. Nadzór nad działalnością ZDiUM z ramienia Prezydenta Miasta w zakresie gospodarki finansowej sprawuje Skarbnik Miasta.

Rozdział 7.
Zasady wynagradzania

§ 12. Pracownicy ZDiUM są wynagradzani w oparciu o zakładowy regulamin wynagradzania i inne obowiązujące przepisy.

§ 13. 1. ZDiUM używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. ZDiUM używa dla oznaczenia nazwy skrótu "ZDiUM".

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany postanowień Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie przewidzianym do jego nadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/97/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Wykaz mienia przekazywanego w zarząd

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 68 w obrębie 2 o powierzchni 6132 m2 położona w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 119, na której znajdują się:

1) Budynek A tj. budynek administracyjno-socjalny o powierzchni użytkowej 462,6 m2

2) Budynek B tj. hala o powierzchni użytkowej 562,0 m2

3) Budynek C tj. budynek garaży o powierzchni użytkowej 407,8 m2

4) Budynek D tj. budynek piętrowy o powierzchni użytkowej 157,2 m2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe