Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Białaczów

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białaczów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Białaczów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące terminy i częstotliwości uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej opłatą, bez wezwania, w terminach:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry w terminach:

- za miesiące: styczeń, luty, marzec do 15 marca danego roku,

- za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec do 15 czerwca danego roku,

- za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września danego roku,

- za miesiące: październik, listopad, grudzień do 15 grudnia danego roku;

2) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się z dołu do dnia 31 grudnia, za bieżący rok kalendarzowy.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości , do kasy Urzędu Gminy Białaczów, do rąk upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy: 48 8992 0000 0013 5106 2000 0060.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białaczów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Prusek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe