Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 559/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Naczelnemu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 1368/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia
3 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Członek Zarządu


Joanna Skrzydlewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 559/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 28 maja 2015 r.

STATUT WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, zwana dalej "WSRM w Łodzi" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.).

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym WSRM w Łodzi jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:

1) Sejmik Województwa Łódzkiego;

2) Zarząd Województwa Łódzkiego.

2. WSRM w Łodzi posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą WSRM w Łodzi jest miasto Łódź.

§ 3. 1. WSRM w Łodzi udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny WSRM w Łodzi.

3. WSRM w Łodzi nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Rozdział 2.
Cele i zadania WSRM w Łodzi

§ 4. Celem WSRM w Łodzi jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:

1) podejmowanie medycznych działań ratowniczych w warunkach przedszpitalnych;

2) udzielanie świadczeń medycznych w zakresie doraźnej pomocy wyjazdowej i ambulatoryjnej;

3) zapewnienie ludności hospitalizacji, wynikającej z uprzednich medycznych działań ratowniczych i wskazań medycznych;

4) prowadzenie ambulatoryjnej działalności medycznej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

§ 5. 1. Do zadań WSRM w Łodzi należy w szczególności:

1) organizowanie i udzielanie świadczeń w ramach medycznych działań ratowniczych w warunkach przedszpitalnych oraz świadczeń z zakresu pomocy doraźnej przy pomocy zespołów wyjazdowych:

a) specjalistycznych,

b) podstawowych,

c) innych specjalności w zależności od potrzeb ludności;

2) udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresach:

a) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

b) okulistyki,

c) stomatologii,

d) otolaryngologii,

e) innych specjalności w zależności od potrzeb zdrowotnych;

4) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;

5) prowadzenie zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego;

6) koordynowanie, zlecanie i realizacja przewozów transportem sanitarnym i medycznym (realizowanym przez osoby wykonujące zawód medyczny) osób, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków komunikacji między miejscem zamieszkania lub czasowego pobytu a podmiotami leczniczymi, a także między podmiotami leczniczymi lub w innych uzasadnionych okolicznościach;

7) przewóz osób oraz materiałów biologicznych i materiałów do udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających specjalnych warunków transportu;

8) prowadzenie działalności szkoleniowej i dokształcania zawodowego pracowników medycznych;

9) zabezpieczenie łączności bezprzewodowej podmiotom leczniczym, w tym stacjom sanitarno - epidemiologicznym i stacjom krwiodawstwa;

10) prowadzenie działalności w zakresie usług warsztatowych, w tym:

a) naprawa, remont pojazdów,

b) badania techniczne pojazdów,

c) zmiany konstrukcyjne w zakresie zabudowy, przebudowy i wyposażenia pojazdów;

11) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw w placówkach w Łodzi i w Skierniewicach (klasyfikacja PKU - 47.30).

2. WSRM w Łodzi wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 6. WSRM w Łodzi może prowadzić działalność gospodarczą w innych dziedzinach nie ograniczających działalności statutowej.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna WSRM w Łodzi

§ 7. Organami WSRM w Łodzi są:

1) Dyrektor Naczelny;

2) Rada Społeczna.

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną WSRM w Łodzi tworzą przedsiębiorstwa oraz jednostki i komórki organizacyjne, których wykaz określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa Regulamin Organizacyjny WSRM w Łodzi ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Zarządzanie WSRM w Łodzi

§ 9. 1. Dyrektor Naczelny kieruje działalnością WSRM w Łodzi, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie WSRM w Łodzi.

2. Dyrektora Naczelnego powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor Naczelny jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu WSRM w Łodzi.

4. Dyrektor Naczelny wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. W czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego działalnością WSRM w Łodzi kieruje upoważniony przez niego Zastępca.

Rozdział 5.
Rada Społeczna

§ 10. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora Naczelnego.

§ 11. 1. Rada Społeczna składa się z 5 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Łódzkiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 3 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

§ 12. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 13. 1. Samorząd Województwa Łódzkiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zajmowania określonych stanowisk;

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady Społecznej wniosku w przedmiocie ich odwołania;

oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Samorząd Województwa Łódzkiego powołuje nowego członka.

§ 14. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi Naczelnemu nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Naczelnym;

2) przedstawianie Dyrektorowi Naczelnemu WSRM w Łodzi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 15. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Naczelny oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w WSRM w Łodzi.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 16. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Naczelnemu przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa

§ 17. 1. Gospodarka finansowa WSRM w Łodzi prowadzona jest na zasadach określonych w ustawach dla podmiotów leczniczych, przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

§ 18. 1. Podstawą gospodarki WSRM w Łodzi jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora Naczelnego.

2. WSRM w Łodzi pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. Wartość majątku WSRM w Łodzi określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

Rozdział 7.
Nadzór

§ 20. 1. Nadzór nad WSRM w Łodzi sprawuje Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Samorząd Województwa Łódzkiego sprawuje nadzór nad zgodnością działań WSRM w Łodzi z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 21. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 22. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 559/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Struktura organizacyjna Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną WSRM w Łodzi tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz
z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI SZPITALNEJ

1. Szpital w Łodzi tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Izba Przyjęć;

2) Oddział wieloprofilowy zachowawczy;

3) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej;

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny;

5) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy otolaryngologiczny.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI AMBULATORYJNEJI WYJAZDOWEJ

1. Pogotowie ratunkowe - Oddział w Łodzi tworzą następujące komórki

organizacyjne:

1) Apteka;

2) Pracownia diagnostyki obrazowej;

3) Dyspozytornia Medyczna;

4) 10 zespołów specjalistycznych (od "S-1" do "S-9", "S-12");

5) 18 zespołów podstawowych (od "P-1" do "P-12", "P-14", "P-15", "P-20", "P-22", "P-30", "P-31);

6) Zespoły wyjazdowe typu "N" ("N-1", "N-2");

7) Zespoły transportu medycznego.

2. Pogotowie ratunkowe - Oddział w Zgierzu tworzą następujące komórki

organizacyjne:

1) 1 zespół specjalistyczny ("S-10");

2) 7 zespołów podstawowych ("P-19", "P-21", "P-23", "P-24", "P-26", "P-28",
"P-29").

3. Pogotowie ratunkowe - Oddział w Skierniewicach tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) 1 zespół specjalistyczny ("S-21");

2) 2 zespoły podstawowe ("P-41", "P-42").

4. Transport sanitarny tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Oddział w Łodzi;

2) Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet lekarza POZ;

2) Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej;

3) Punkt szczepień;

4) Gabinet zabiegowy;

5) Zespoły nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

6. Przychodnię specjalistyczną tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej;

2) Poradnia okulistyczna;

3) Poradnia stomatologiczna;

4) Poradnia otolaryngologiczna;

5) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgiczny.

7. Szkołę Ratownictwa Medycznego tworzy następująca komórka organizacyjna:

1) Szkoła Ratownictwa Medycznego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe