Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI.47.2015 Rady Gminy Ręczno

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny określony jest w formacie XML;

2) układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów;

3) deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Ręcznie.

§ 2. Deklaracja, określona w § 1 niniejszej uchwały, przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1. właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Ręcznie w terminach:

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręczno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Zawada


Załącznik do uchwały nr VI.47.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami).

Składający

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłaty.

Miejsce składania

Urząd Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97 -510 Ręczno

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Ręczno.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja1

? korekta dekalracji2

? deklaracja zmieniająca (nowa)3

1.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

B.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

? Właściciel

? Współwłaściciel

? Inny podmiot władający nieruchomością

? Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

? Użytkownik wieczysty

2.

B.2. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

? osoba fizyczna

? osoba prawna

? jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

3.

B.3. Imię i Nazwisko* / Nazwa Podmiotu**

4.

PESEL*

5.

NIP*/** :

6.

REGON** :

7.

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ4 :

Kraj:

8.

Województwo:

9.

Powiat:

10.

Gmina/Miasto:

11.

Miejscowość:

12.

Ulica:

13.

Nr domu:

14.

Nr lokalu:

15.

Kod pocztowy:

16.

Poczta:

17.

B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI B.4. )

Kraj:

18.

Województwo:

19.

Powiat:

20.

Gmina/Miasto:

21.

Miejscowość:

22.

Ulica:

23.

Nr domu:

24.

Nr lokalu:

25.

Kod pocztowy:

26.

Poczta:

27.

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU:

Kraj:

28.

Województwo:

29.

Powiat:

30.

Gmina:

31.

Miejscowość:

32.

Ulica:

33.

Nr domu:

34.

Nr lokalu:

35.

Nr działki:

36.

Kod pocztowy:

37.

Poczta:

38.

D. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZNEJ W CZĘŚCI C ZBIERANE I ODBIERANE BĘDĄ (proszę wpisać znak X we właściwy kwadrat i określić sposób gromadzenia odpadów komunalnych):

? selektywnie

? nieselektywnie

39.

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku5 :

40.

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości6

41.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy7 (należy wpisać iloczyn wartości z pól 42 i 43)

42.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO W CZĘSCI B.3./ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO W CZĘSCI B.3

Imię:

43.

Nazwisko:

44.

Podpis właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo) lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości

…………………………………………………………

(czytelny podpis)

45.

G. ADNOTACJE ORGANU:

Data przyjęcia

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Pouczenia:

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ręczno zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczegozgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 roku poz. 1619, z późn zm.).

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Objaśnienia:

1 Pole "pierwsza deklaracja" należy zaznaczyć "X" w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2 Pole "korekta deklaracji" należy zaznaczyć znakiem "X" m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 747 ze zmianami) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

3 Pole "deklaracja zmieniająca (nowa)" należy zaznaczyć znakiem "X" w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

4 Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

5 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Ręczno w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadki komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jednie przez część roku.

6,7 Pola wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.

Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Wnioskodawca wypełnia pola jasne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe