Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Zgierza; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego przez Powiat Zgierski

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, zwaną dalej "Powierzającym", reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza - Bohdana Bączaka działającego na podstawie upoważnienia zarejestrowanego w Rejestrze Upoważnień i Pełnomocnictw w dniu 30.01.2015 r. pod numerem KU.0052.6.2015 z siedzibą w Zgierzu przy pl. Jana Pawła II 16, a Powiatem Zgierskim, zwanym dalej "Przejmującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgierskiego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, w imieniu którego działają: Starosta Zgierski - Bogdan Jarota oraz Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego - Adam Świniuch.

Na podstawie art. 5 ust. 5 i ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz.1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357), art. 216 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513) oraz uchwały Nr X/109/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Zgierski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu i uchwały Nr VIII/74/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie podjęcia przygotowań do utworzenia Przedszkola Specjalnego w Zgierzu, strony zawierają porozumienie:

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest szczegółowe określenie zasad powierzenia oraz zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przejmującego zadania polegającego na założeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego z oddziałami dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§ 2. 1. Strony ustalają, że Powierzający jako jednostka samorządu terytorialnego, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkola specjalnego, wyraża zgodę na założenie i prowadzenie przez Przejmującego przedszkola specjalnego od dnia 1 września 2015 r.

2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Powierzającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), tj. zapewnienia niepełnosprawnym pięcioletnim i sześcioletnim dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola specjalnego.

§ 3. 1. W celu realizacji przyjętych zadań Przejmujący zobowiązuje się do:

1) poniesienia niezbędnych nakładów finansowych związanych z adaptacją pomieszczeń dla przedszkola specjalnego;

2) prowadzenia przedszkola specjalnego w budynku będącym siedzibą Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu, który stanowi własność Przejmującego;

3) zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

4) wykonywania remontów obiektu, w którym przedszkole będzie miało siedzibę oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

5) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;

6) wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia realizacji programów nauczania i wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

2. Przejmujący zobowiązuje się do przyjmowania do przedszkola specjalnego dzieci:

1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami określonymi w § 1 niniejszego porozumienia;

2) w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci powyżej 6 lat, które posiadają odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat;

3) zamieszkałych na terenie właściwym dla Powierzającego i których rodzice (prawni opiekunowie) złożą wniosek do Starosty Zgierskiego o zapewnienie dziecku odpowiedniej formy kształcenia, wychowania i opieki lub przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu.

3. Przejmujący zobowiązuje się do utworzenia i prowadzenia przedszkola specjalnego zgodnie z ramowym statutem przedszkola, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

§ 4. 1. Przedszkole będzie funkcjonowało w dni powszednie 5 godzin dziennie.

2. Przedszkole specjalne może prowadzić nauczanie indywidualne w rozmiarze czterech godzin tygodniowo dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

3. Na zajęcia o charakterze terapeutyczno - wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających przeznacza się nie mniej niż dwie godziny tygodniowo w każdym oddziale.

4. Od rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego nie będą pobierane żadne opłaty za wyjątkiem opłaty za wyżywienie.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnosić dobrowolne opłaty na rzecz rady rodziców przedszkola.

§ 5. 1. Na realizację zadania objętego porozumieniem, Powierzający zobowiązuje się do przekazywania Przejmującemu w okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dotacji celowej na kształcenie dla 4 dzieci z terenu Gminy Miasto Zgierz, uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu po uwzględnieniu rzeczywistych kosztów prowadzenia przez Przejmującego przedszkola specjalnego, wyliczonych proporcjonalnie na jednego wychowanka.

2. Przez rzeczywiste koszty prowadzenia przedszkola rozumie się wypłacone wynagrodzenia, wraz z należnymi od nich pochodnymi, nauczycielom i innym pracownikom zatrudnionym w przedszkolu proporcjonalnie do wymiaru tego zatrudnienia oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola specjalnego (koszty eksploatacji, energii, ogrzewania, utrzymania czystości itp.) wyliczone proporcjonalnie do liczby wychowanków.

3. Dotacja celowa, po uwzględnieniu kosztów prowadzenia przedszkola określonych w ust. 2 wynosi maksymalnie 800 złotych (słownie: osiemset złotych) miesięcznie na jedno dziecko.

4. Dotacja celowa o której mowa w ust. 1, będąca iloczynem liczby dzieci w danym miesiącu i kwoty wskazanej w ust. 3, jest przekazywana przez Powierzającego w miesięcznych ratach, przelewem na rachunek bankowy Przejmującego Nr 70 9263 0000 0920 1389 2010 0002, w terminie do 15 dnia danego miesiąca.

5. Dotacja celowa zostanie wykorzystana do 31 grudnia 2015 r.

6. Przyjmujący dokona rozliczenia dotacji do dnia 15 stycznia 2016 r. podając liczbę dzieci objętych dotacją oraz rzeczywiste koszty prowadzenia przedszkola obliczone na jednego wychowanka.

7. Dotacja w części niewykorzystanej podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu określonego w ust. 5.

8. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi Powierzającemu na zasadach i terminach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

9. Przejmujący przeznaczy w okresie od 1 stycznia 2015 r. odpowiednie środki finansowe na prowadzenie przedszkola.

§ 6. 1. Powierzający ma prawo wglądu w dokumentację Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu w zakresie obejmującym funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego.

2. O zamiarze wglądu w dokumentację, o której mowa w ust. 1, Powierzający powiadamia pisemnie dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu lub Starostę Zgierskiego z wyprzedzeniem, co najmniej trzech dni.

§ 7. 1. Porozumienie zawierane jest na czas nieokreślony.

2. Powierzający i Przejmujący mogą rozwiązać niniejsze porozumienie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku budżetowego.

3. W przypadku podjęcia przez Przejmującego decyzji o likwidacji przedszkola, czynności określone w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należą do jego obowiązków i ponosi on skutki finansowe likwidacji.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 10. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza


Bohdan Bączak

Starosta Zgierski


Bogdan Jarota


Członek Zarządu


Adam Świniuch

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe