Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Zduny

z dnia 11 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635) Rada Gminy Zduny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w wysokości:

1) 10,00 zł, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,

2) 3,00 zł za każdą godzinę udziału szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduny.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Dałek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe