Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 681/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 250/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia
10 marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Artur Bagieński


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 681/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.

STATUT SAMODZIELNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2015 r., poz. 618).

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Szpital jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:

1) Sejmik Województwa Łódzkiego;

2) Zarząd Województwa Łódzkiego.

2. Szpital posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Szpitala jest miasto Piotrków Trybunalski.

§ 3. 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Szpitala.

3. Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Rozdział 2.
Cele i zadania Szpitala

§ 4. Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

§ 5. Do zadań Szpitala należy w szczególności:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej;

2) prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz jej udostępnianie zgodnie z Ustawą oraz przepisami wykonawczymi;

3) zagwarantowanie osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych praw określonych w Ustawie;

4) zapewnienie środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjentów;

5) kształcenie pracowników Szpitala, w tym prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy;

6) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego;

7) zagwarantowanie osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych zakwaterowania i adekwatnego do stanu zdrowia wyżywienia w szpitalu
lub w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu sanitarnego, a także zakwaterowania poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego świadczenia gwarantowanego.

§ 6. Szpital w ramach sprawowanej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej udziela między innymi świadczeń zdrowotnych:

1) profilaktycznych;

2) diagnostycznych;

3) leczniczych;

4) pielęgnacyjnych;

5) rehabilitacyjnych;

6) ratownictwa medycznego.

§ 7. Na terenie Szpitala może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Szpitala

§ 8. Organami Szpitala są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą przedsiębiorstwa oraz jednostki
i komórki organizacyjne, których wykaz określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa Regulamin Organizacyjny Szpitala ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Zarządzanie Szpitalem

§ 10. 1. Dyrektor kieruje działalnością Szpitala, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie
i w imieniu Szpitala.

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. W czasie nieobecności Dyrektora, Szpitalem kieruje Zastępca na podstawie
pisemnego upoważnienia Dyrektora.

Rozdział 5.
Rada Społeczna

§ 11. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 12. 1. Rada Społeczna składa się z 8 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 6 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 14. 1. Samorząd Województwa Łódzkiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zajmowania określonych stanowisk;

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady Społecznej wniosku w przedmiocie ich odwołania;

oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Samorząd Województwa Łódzkiego powołuje nowego członka.

§ 15. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 16. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 17. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa

§ 18. 1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach określonych w ustawach dla podmiotów leczniczych, przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

§ 19. 1. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.

2. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 20. Wartość majątku Szpitala określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

Rozdział 7.
Nadzór

§ 21. 1. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Samorząd Województwa Łódzkiego sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa

§ 23. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 681/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Struktura organizacyjna Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: SZPITAL

1. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Oddział dziecięcy;

2) Oddział kardiologiczny;

3) Oddział położniczo - ginekologiczny;

4) Oddział noworodków;

5) Oddział chirurgiczny;

6) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

7) Oddział reumatologiczny;

8) Oddział urazowo - ortopedyczny;

9) Oddział neurologiczny;

10) Oddział okulistyczny;

11) Oddział laryngologiczny;

12) Oddział gastroenterologiczny;

13) Oddział wewnętrzny;

14) Oddział rehabilitacji kardiologicznej;

15) Oddział rehabilitacji neurologicznej;

16) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

17) Izba przyjęć;

18) Blok operacyjny;

19) Apteka;

20) Pracownia hemodynamiki;

21) Pracownia kardiologiczna.

2. Zakład Diagnostyki Obrazowej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia mammograficzna;

2) Pracownia radiologiczna;

3) Pracownia radiologiczna;

4) Pracownia tomografii komputerowej;

5) Pracownia ultrasonograficzna;

6) Pracownia rezonansu magnetycznego.

3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Piotrkowie Trybunalskim przyul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia analityki ogólnej;

2) Pracownia chemii klinicznej;

3) Pracownia hematologii i koagulologii;

4) Pracownia immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi;

5) Pracownia mikrobiologii;

6) Punkt pobrań materiałów do badań.

4. Zakład Histopatologii w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15,
w skład którego wchodzą:

1) Pracownia cytologiczna;

2) Pracownia histopatologiczna.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

1. Przychodnia Internistyczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia endokrynologiczna;

2) Poradnia kardiologiczna;

3) Pracownia elektrokardiograficzna;

4) Pracownia echokardiograficzna;

5) Pracownia testów wysiłkowych;

6) Pracownia badań holterowskich;

7) Poradnia gastroenterologiczna;

8) Poradnia chorób zakaźnych;

9) Poradnia hepatologiczna;

10) Pracownia endoskopowa;

11) Poradnia reumatologiczna;

12) Poradnia nefrologiczna;

13) Poradnia medycyny pracy;

14) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy gastroenterologiczny;

15) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy reumatologiczny;

16) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy endokrynologiczny.

2. Przychodnia Neurologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia neurologiczna;

2) Pracownia elektroencefalograficzna;

3) Pracownia elektroencefalograficzna;

4) Pracownia EMG;

5) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy neurologiczny.

3. Przychodnia Okulistyczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15,w skład której wchodzą:

1) Poradnia okulistyczna ogólna;

2) Poradnia okulistyczna leczenia zeza;

3) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny.

4. Przychodnia Onkologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia onkologiczna;

2) Poradnia chirurgii onkologicznej;

3) Poradnia chemioterapii;

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy onkologiczny;

5) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgii onkologicznej.

5. Przychodnia Chirurgiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia chirurgiczna dla dorosłych;

2) Poradnia chirurgiczna dla dzieci;

3) Poradnia ortopedyczna;

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgiczny dla dorosłych;

5) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgiczny dla dzieci;

6) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ortopedyczny.

6. Przychodnia Skórno - Wenerologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia dermatologiczna;

2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dermatologiczny.

7. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Piotrkowie Trybunalski przy
ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych;

2) Poradnia psychologiczna;

3) Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

8. Przychodnia Pediatryczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia alergologiczna;

2) Poradnia okulistyczna;

3) Poradnia patologii noworodka;

4) Poradnia chorób zakaźnych;

5) Pracownia spirometryczna;

6) Poradnia endokrynologiczna;

7) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny dla dzieci;

8) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy endokrynologiczny dla dzieci.

9. Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia położniczo - ginekologiczna;

2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy położniczo - ginekologiczny.

10. Przychodnia Laryngologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15,w skład której wchodzą:

1) Poradnia laryngologiczna;

2) Pracownia audiometryczna;

3) Poradnia logopedyczna;

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy laryngologiczny.

11. Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia gruźlicy i chorób płuc;

2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy gruźlicy i chorób płuc.

12. Dział Rehabilitacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Poradnia rehabilitacji narządu ruchu;

2) Gabinet fizykoterapii;

3) Gabinet kinezyterapii;

4) Gabinet kinezyterapii dla dzieci;

5) Gabinet masażu;

6) Poradnia rehabilitacji;

7) Pracownia fizjoterapii;

8) Ośrodek dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej.

13. Dział Pomocy Doraźnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15,w skład którego wchodzą:

1) Zespół wyjazdowy ogólny;

2) Zespół wyjazdowy reanimacyjny

3) Zespół wyjazdowy wypadkowy* 97-350 Gorzkowice, ul. Kwiatowa 4;

4) Ambulatorium chirurgiczne;

5) Ambulatorium pediatryczne;

6) Ambulatorium laryngologiczne;

7) Ambulatorium okulistyczne;

8) Zespół wyjazdowy reanimacyjny;

9) Zespół wyjazdowy wypadkowy* 97-330 Sulejów, ul. Targowa 20;

10) Zespół transportu sanitarnego;

11) Zespół transportu sanitarnego;

12) Zespół wyjazdowy wypadkowy typu P - podstawowy;

13) Zespół wyjazdowy wypadkowy typu P - podstawowy* 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37b;

14) Ambulatorium ogólne - nocna i świąteczna opieka medyczna;

15) Wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego* 97-320 Wolbórz Bronisławów 10;

16) Zespół wyjazdowy wypadkowy - podstawowy* 97-320 Wolbórz ul. Modrzewskiego 15;

17) Dyspozytornia* Piotrków Trybunalski, ul. Jagiellońska 11.

* - adres, jeżeli jest inny niż adres siedziby jednostki organizacyjnej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe