Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r., poz.379, 1072), w związku z art. 44 ust.3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, 628, 842, 835, z 2014r., poz. 805, 850, 1002, 1101, 1863, z 2015r. poz.222), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.


Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się ochronę prawną jednego drzewa gatunku topola biała o obwodzie pnia 536cm rosnącego na terenie wiejskiego parku zabytkowego w Bełdowie (działka nr 240/5, obręb Bełdów, będąca własnością Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych), uznanego za pomnik przyrody Zarządzeniem nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990r. w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 3, poz. 24).

§ 2. Zniesienie pomnika przyrody, o którym mowa odpowiednio w §1 następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim


Małgorzata Grabarczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe