Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 list "a", art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, zm: 2014 r, poz. 379, 1072 ) oraz art.37 ust.2 pkt 6, art. 67 ust.3, art.68 ust.1 pkt 10 i ust.2, 2a,2b,2c oraz art. 73 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2014 r. poz. 518, zm: poz. 659, 805, 822, 906, 1200) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych, jako grunt niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w celu umożliwienia właściwego funkcjonowania istniejących wspólnot mieszkaniowych, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

2. Bonifikatę udziela się przy zbywaniu na rzecz wspólnot mieszkaniowych nieruchomości gruntowych, którym przy wyodrębnianiu właściwości lokali w budynku wielorodzinnym wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej.

§ 2. 1. Ustala się 90% bonifikatę od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

2. Bonifikata udzielana jest na wniosek wspólnoty mieszkaniowej.

§ 3. W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste działki budowlanej jako działki niezbędnej do poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 20% ceny nieruchomości gruntowej określonej, zgodnie z art. 67 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz.U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

§ 4. Wartość nieruchomości zbywanej na rzecz wspólnot mieszkaniowych określa rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Gminy Opoczno.

§ 5. Udzielona bonifikata podlega zwrotowi po waloryzacji w przypadku sprzedaży nieruchomości i odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

§ 6. Wierzytelność Gminy Opoczno z tytułu zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji zostaje zabezpieczona ustanowieniem hipoteki obciążającej sprzedawaną nieruchomość. Hipoteka zabezpiecza również roszczenia o odsetki oraz poniesione koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

§ 7. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowej do zbycia oraz zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości ponosi wspólnota mieszkaniowa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Grzegorz Wołąkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe