Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/89/15 Rady Gminy Ozorków

z dnia 1 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/250/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ozorków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13a § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179 i 180) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. Nr poz. 852), Rada Gminy Ozorków działając na wniosek Wójta Gminy Ozorków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/250/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ozorków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w obwodzie głosowania Nr 2 dotychczasową nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej "Zespół Szkół w Modlnej, Modlna 29, 95-035 Ozorków", zmienia się i wprowadza się nazwę" Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej, Modlna 25, 95-035 Ozorków", zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie tylko przy referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi.

§ 4. Na uchwałę Rady Gminy w Ozorkowie w sprawie podziału Gminy Ozorków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łodzi, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szcześniak


Załącznik

do Uchwały Nr XIV/89/15

Rady Gminy Ozorków

z dnia 1 lipca 2015 r.

PODZIAŁ GMINY OZORKÓW NA STAŁE OBWODY GLOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Leśmierz,

Sołectwo Muchówka,

Sołectwo Tymienica,

Sołectwo Boczki,

Sołectwo Skotniki

Gminny Ośrodek Kultury

w Leśmierzu,

Leśmierz 23

93-035 Ozorków

2

Sołectwo Sokolniki Parcela,

Sołectwo Małachowice Kolonia,

Sołectwo Małachowice

Sołectwo Sokolniki,

Sołectwo Modlna,

Sołectwo Celestynów

(Celestynów, Katarzynów)

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej

Modlna 25

05-035 Ozorków

3

Osiedle Sokolniki Las

Budynek komunalny - świetlica środowiskowa

ul. Sokolnickiego 1

95- 039 Sokolniki Las

4

Sołectwo Helenów,

Sołectwo Aleksandria

Sołectwo Maszkowice,

Sołectwo Czerchów (Dybówka, Czerchów)

Budynek komunalny - świetlica wiejska

Helenów 8

93-035 Ozorków

5

Sołectwo Cedrowice Parcela,

Sołectwo Ostrów,

Sołectwo Cedrowice (Cedrowice, Opalanki),

Sołectwo Wróblew,

Sołectwo Śliwniki,

Sołectwo Solca Wielka (Pełczyska, Solca

Wielka)

Zespół Szkół w Solcy Wielkiej

Solca Wielka 58

95-35 Ozorków

6

Sołectwo Skromnica (Skromnica, Tkaczew),

Sołectwo Borszyn

Budynek komunalny - świetlica środowiskowa

Skromnica 22

95- 035 Ozorków

7

Sołectwo Solca Mała,

Sołectwo Konary,

Sołectwo Parzyce,

Sołectwo Sierpów

Budynek komunalny - świetlica środowiskowa

Sierpów 87a

95- 035 Ozorków

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe