Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 27 lipca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w wysokości 12,00 zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za miesiąc w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i oddawane są w sposób zmieszany,

2) w wysokości 6,00 zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za miesiąc w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i oddawane są w sposób selektywny.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/272/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 31 maja 2013 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Adam Stobiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe